نظام نرخ واحد

در اين نظام، درآمدهاى حاصل از تمام منابع فرد جمع مى‌شود و بر تمام آنها نرخ مالياتى واحدى اعمال مى‌گردد.

نظام نرخ جدولى

در اين نظام، هريک از اقلام مشخص درآمدي، مشمول نرخ متفاوت مالياتى مى‌گردد.

نظام نرخ مختلط

در اين نظام، ترکيبى از خصوصيات نظام نرخ واحد و نظام نرخ جدولى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در دنياى کنوني، نظام‌هاى کامل نرخ واحد و نرخ جدولى چندان رايج نمى‌باشد. در نظام‌هاى نرخ واحد موجود معمولاً نرخ مؤثر در مورد سود حاصل از سرمايه و درآمدهاى حاصل از فعاليت‌هاى شخصى افراد، کمتر از ساير اقلام اعمال مى‌شود. نظام‌هاى مختلط، در اصل همان نظام‌هاى نرخ جدولى هستند که به آن نرخ‌هاى مکملى اضافه شده است.


غالب ماليات‌هاى بر درآمد، براساس نظام نرخ جدولى هستند، يکى از مزيت‌هاى اين نظام، اجراء نسبتاً آسان آن است. همچنين در اين نظام، نرخ‌ها را مى‌توان در مقابل اظهارنظر کم‌تر از واقع يا فرار مالياتى مؤديان تعديل نمود.