ماليات قسمتى از درآمد يا دارائى افراد است که به‌منظور پرداخت مخارج عمومى و اجراء سياست‌هاى مالى در راستاى حفظ منافع اقتصادي، اجتماعى و سياسى کشور به‌موجب قوانين و به‌وسيله اهرم‌هاى ادارى و اجرائى دولت وصول مى‌شود. عده‌اى از صاحبنظران ماليات را مبلغى مى‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات برطبق قانون براى تقويت عمومى حکومت و تأمين مخارج عامه مى‌گيرد.

ماليات براى پرداخت مخارج عمومى

مخارج عمومى شامل کليه مخارج دولت در خصوص فعاليت‌هائى است که براساس قانون در سطوح مختلف بر عهده دولت گذاشته شده است. هدف اصلى مخارج عمومي، رسيدن به اصل حد مزاج (اصل MSA) يا اصل حداکثر رفاه کل جامعه است که به‌عنوان اصل‌ هادى سياستگزارى دولت و ساخت‌دهنده ماليه عمومى به‌شمار مى‌آيد.


ماليات براى اجراء سياستگزارى مالى

اجراء سياستگزارى مالى داراى سه دسته اثر مهم بوده که عبارت‌اند از: آثار اقتصادي، آثار اجتماعى و آثار سياسي.


آثار اقتصادى اجراء سياستگزارى مالى در چارچوب محدوديت مصرف يک کالاى به‌خصوص، حمايت از يک صنعت به‌خصوص، حمايت از يک منطقه به‌خصوص و حمايت از صنايع داخلى مطرح است. آثار اجتماعى اجراء سياستگزارى مالى رسيدن به اهداف اجتماعى پيش‌بينى‌شده در قانون اساسى هر کشور منعکس در برنامه‌هاى ميان‌مدت و درازمدت توسط اقتصادى و اجتماعى آن است.


آثار سياسى اجراء سياستگزارى مالى رسيدن به اهداف سياسى پيش‌بينى‌شده در قانون اساسى هر کشور است.