اثر مالياتى (Tax Effect)

اثر مالياتى حکايت از نتايجى دارد که به تبع اخذ ماليات به‌وجود مى‌آيند. در واقع اخذ ماليات‌ها، دنباله‌هائى را با خود دارد که کاملاً متمايز از مفاهيم تعلق و اصابت مالياتى است و به اثر مالياتى مرسوم هستند. به‌طور مثال، در مورد عوارض شکر، به‌رغم اينکه چه‌کس يا کسانى بار نهائى را بر دوش خواهند کشيد، اثرات بستن اين عوارض مى‌تواند، متنوع باشد.

ضرايب مالياتي

ضرايب مالياتى عبارت است از ارقام مشخصه‌اى که حاصل‌ضرب آنها در قرينه مالياتى در موارد تشخيص على‌الرأس، درآمد مشمول ماليات تلقى مى‌گردد. در صورتى‌که به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلى که از نتايج اعمال ضرايب به‌دست مى‌آيد، مشمول ماليات خواهد بود.

مأموران تشخيص ماليات

مأموران تشخيص ماليات عبارتند از کمک مميز مالياتي، مميز مالياتي، سرمميز مالياتى و مميز کل مالياتي.