اين صندوق جزء سازمان‌هاى بيمه‌هاى اجتماعى در ايران است که نيروهاى مسلح را تحت پوشش خود قرار داده است. طبق قانون مستخدمين رسمى نيروهاى مسلح و افزار ميزان از شمول قانون تأمين اجتماعى خارج بوده و براساس قانون خاص خود افراد را تحت پوشش خدمات درمانى همچون حوادث و بيمارى‌ها، بارداري، غرامت، دستمزد، از کارافتادگي، بازنشستگى و فوت قرار مى‌دهد.