تاريخ و تشکيل سازمان‌هاى جهانى قرض‌دهنده با خاتمه جنگ جهانى دوم قرين بوده است.


(۱) . خورشيدي، غلامحسين، تحقيقى در باب رابطه SDR و ريال، معاونت امور اقتصادى و بين‌المللى وزارت امور اقتصاد و دارائى با همکارى دانشکده علوم ادارى و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۵.


- بانک بين‌المللى ترميم و توسعه (۲):

اين بانک براى کمک به ترميم خرابى‌هاى جنگ و توسعه اقتصادى کشورهاى کم‌درآمد تشکيل گرديد.


(۲) . (International Bank for Reconstuction & Development (IB


- گروه بانک جهانى:

اين گروه از سه سازمان بين‌المللى ترميم و توسعه، شرکت مالى بين‌المللى و مؤسسه توسعه بين‌المللى جهت توسعه اقتصادى کشورهاى در حال توسعه به‌وجود آمد.