آثار مثبت قرضهٔ خارجى را صاحبنظران معتقد هستند که چهار اثر مختلف اما مرتبط براى کشور قرض‌گيرنده به بار مى‌آورد.

ايجاد رونق اقتصادى

چنانچه استفاده از وام خارجى در جهت ايجاد مراکز توليدى و اشتغال نيروى کار و در نهايت بهبود و رونق اقتصادى باشد، نقش مثبت و سازنده‌اى در وضعيت اقتصادى کشور ايفاء مى‌نمايد.

گسترش صنايع و تکنولوژى

در شرايطى که امکانات داخلى کشور تکافوى بازسازى صنايع و گسترش تکنولوژى را ندهد، مى‌توان از استقراض خارجى در اين مورد کمک گرفت.

افزايش مهارت و تخصص علمى و فنى

ورود صنايع مدرن و تکنولوژى پيشرفته که در نتيجه استفاده صحيح از استقراض خارجى صورت مى‌گيرد، موجب مى‌شود، در کشور مشاغل تخصصى و ارتباطات جديدى به‌وجود آيد. افزايش مهارت و تجربيات علمى و عملى از مهم‌ترين دستاوردهائى است که براى جهش اقتصادى و تحول اجتماعى هر کشور خصوصاً کشورهاى در حال توسعه ضرورت دارد و ضامن موفقيت و پيشرفت‌هاى آينده مى‌باشد.

افزايش اشتغال مولد

به دنبال افزايش توليد و ايجاد مراکز اقتصادى و صنعتى جديد، اشتغال جديد را به‌وجود مى‌آيد و نيروى کار مى‌تواند جذب مراکز توليدى شود اصولاً وضعيت اشتغال در هر جامعه تصوير گويائى است از وضعيت بخش‌هاى اقتصادى آن جامعه در حالت‌هاى رونق يا رکود اقتصادي.