ماده ۱۰ تا ۱۱ ق.م.م

به استناد ماده ۱۰ (ق.م.م) هرگاه مستغلات واقع در مراکز استان‌ها و شهرهاى با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر آماده براى اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونى بيش از مدت شش ماه متوالى خالى و بلااستفاده نگه داشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول ماليات به‌شرح ذيل زير خواهند بود.


۱. تا يکسال معادل ۲ در هزار ارزش معاملاتى مستقل به‌ازاء هر ماه


۲. در صورت تجاوز از يکسال معادل ۴ در هزار ارزش معاملاتى مستقل به‌ازاء هر ماه مازاد بر يکسال مزبور.

نکات حائزاهميت

ـ چنانچه خالى ماندن ملک به‌ علل خارج از اختيار مالک باشد در اين مدت از پرداخت ماليات موضوع ماليات بر مستغلات مسکونى خالى معاف مى‌باشد.


ـ مالکين موظف هستند تا آخر ارديبهشت‌ماه سال بعد اظهارنامه مالياتى مخصوص را تکميل و به حوزهٔ مالياتى که ملک يا مستقل در محدودهٔ آن حوزه واقع است تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند.


ـ چنانچه مالک محل سکونت خود را خالى نگه دارد نسبت به اين محل مشمول ماليات نخواهد بود.


مثال نمونه:

۱. آقاى فؤاد و خانم فرزانه مشترکاً به نسبت مساوى مالک شش دانگ يک مجموعهٔ آپارتمانى با مشخصات ذيل مى‌باشند. مطلوب است محاسبه ماليات مستغلات خالى سهم هريک از اين دو نفر.


۱/۱. مجموعه مسکونى داراى هشت دستگاه آپارتمان با زيربناى هر واحد ۱۵۰ متر مربع مى‌باشد.


۱/۲. دو دستگاه از آپارتمان‌ها محل سکونت آقاى فؤاد و خانم فرزانه قرار دارد.


۱/۳. ارزش معاملاتى (شامل عرصه و اعيان) هر دستگاه از آپارتمان‌ها معادل ۱۳ ميليون ريال تعيين شده است.


۱/۴. چهار دستگاه از آپارتمان‌ها بدون داشتن مانع قانونى از ۱/۱/۱۳۷۲ تا ۱/۱/۱۳۷۶ خالى و بلااستفاده باقى‌مانده است.


۱/۵. دو دستگاه از آپارتمان‌ها به‌نام به حکم مراجع قضائى در توقيف دايره اجراء احکام دادگسترى قرار دارد که درب آپارتمان‌ها پلمب شده است


ارزش معاملاتى چهار دستگاه آپارتمان که شامل ماليات مستغلات مسکونى خالى مى‌شوند


۵۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ × ۴
ماليات مستغلات از ۱/۷/۷۲ تا ۱/۷/۷۳
۱،۲۴۸،۰۰۰ = ۱۲ ? ۱۰۰۰/ ۲ ? ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰
ماليات مستغلات خالى از ۱/۷/۷۳ تا ۱/۱/۱۳۷۶
۳،۱۲۰،۰۰۰ = (۱۲ + ۱۲+ ۶) × ۱۰۰۰/۲×۵۲،۰۰۰،۰۰۰
کل ماليات مستغلات خالى ۴،۳۶۸،۰۰۰ = ۱،۲۴۸،۰۰۰ + ۳،۱۲۰،۰۰۰
ماليات مستغلات خالى سهم هر نفر
۲،۱۸۴،۰۰۰ = ۲: ۴،۳۶۸،۰۰۰