ماده ۱۰۵ (ق.م.م) اشعار مى‌دارد: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشى از فعاليت‌هاى انتفاعى ساير اشخاص حقوقى که از منابع مختلف در ايران با خارج تحصيل شود پس از کسر معافيت‌هاى مقرر در اين قانون به ترتيب ذيل مشمول ماليات خواهد بود.


الف ـ در مورد شرکت‌هائى که تمام سرمايه آن به‌طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهردارى‌ها مى‌باشد از مأخذ کل درآمد مشمول ماليات يا رعايت معافيت‌هاى کشاورزى و بدون رعايت ساير معافيت‌هاى مقرر در اين قانون پس از کسر ده درصد که به‌عنوان ماليات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به‌شرح مذکور در ماده ۱۳۱ اين قانون و در صورتى‌که قسمتى از سرمايه آنها به‌طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهردارى است حکم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهردارى‌ها جارى خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات، مقررات بند ”د“ اين ماده اجرا خواهد شد.


در مواردى‌که سرمايه‌گذارى دولت يا شهردارى‌ها به‌وسيله سهامداران متعدد صورت مى‌گيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتى يا شهردارى هر يک از سهامداران مذکور به‌طور جداگانه اعمال مى‌شود.


ب ـ در مورد اشخاص حقوقى ايرانى غيرتجارى که به‌منظور تقسيم سود تأسيس نشده‌اند در صورتى‌که داراى فعاليت انتفاعى باشند و در جمع فعاليت‌هاى خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.


ج ـ در مورد اشخاص حقوقى خارجى و مؤسسات مقيم خارج از ايران (به استثناء مؤسسات کشتيرانى و هواپيمائى خارجي) از مأخذ کل درآمد مشمول مالياتى که از بهره‌بردارى سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هائى که مستقيماً يا وسيله نمايندگى از قبيل شعبه، نماينده کارگزار و امثال آن در ايران انجام مى‌دهند و يا از واگذارى امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و کمک‌هاى فنى از ايران تحصيل مى‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون ماليات‌ها


د ـ جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقى پس از کسر ماليات به نرخ ده درصد که به‌عنوان ماليات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به‌شرح ذيل مشمول ماليات است:


۱. در مورد شرکت‌هاى سهامى و مختلط سهامى و شرکت‌هاى تعاونى و اتحاديه آنها


- نسبت به سهام بى‌نام کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ اين قانون


- نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن و يا اعضاء شرکت‌هاى تعاونى به نسبت به سهم هريک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت و به بقيه درآمد مشمول ماليات سهم صاحبان سهام بانام و شرکاء ضامن يا اعضاء (اعم از سود تقسيم‌شده و تقسيم‌نشده) به نسبت سهم هريک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱


مبناى محاسبه ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن يا اعضاء، ميزان سهم آنان در تاريخ تصويب صورت‌هاى مالى توسط مجمع عمومى مى‌باشد.


۲. در مورد ساير اشخاص حقوقى به نسبتى از سود مشمول ماليات که طبق اساسنامه يا شرکتنامه شخص حقوقى به هر يک از صاحبان سرمايه يا اعضاء شخص حقوقى تعلق مى‌گيرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون ماده ۱۰۸ ـ اندوخته‌هائى که ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال اندوخته به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال اضافه مى‌شود. اين حکم شامل اندوخته‌هاى سود ناشى از فعاليت‌هاى معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته‌هاى موضوع ماده ۱۳۸ اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود.


ماده ۱۱۵ ـ مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقى که منحل مى‌شوند ارزش دارائى شخص حقوقى است منهاى بدهى‌ها و سرمايه پرداخت‌شده و ذخيره‌هائى که ماليات آن قبلاً پرداخت شده است. ارزش دارائى‌ها براساس بهاء روز انحلال تعيين مى‌شود مگر دارائى‌هائى که قبلاً فروخته شده که در اين‌صورت بهاء فروش آنها ملاک خواهد بود.