ماده ۱۱۹. درآمد نقدى و يا غيرنقدى که شخص حقيقى يا حقوقى به‌صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتى و يا به‌عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مى‌نمايد مشمول ماليات اتفاقى به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ خواهد بود.


ماده ۱۲۰. درآمد مشمول ماليات موضوع اين مبحث عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتى‌که غيرنقدى باشد به بهاء روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مى‌شود مگر در مورد املاکى که در اجراء مفاد ماده ۶۴ اين قانون براى آنها ارزش معاملاتى تعيين شده است که در اين‌صورت ارزش معاملاتى مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.


تبصره.

در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناء مواردى‌که مشمول مادهٔ ۶۳ اين قانون مى‌باشد درآمد مشمول موضوع اين مبحث عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضيين که براساس مقررات اين ماده تعيين مى‌شود نسبت به طرف معامله‌اى که از آن منتفع شده است.

معافيت‌هاى مالياتى

به استناد ماده ۱۲۷ (ق.م.م) ـ موارد زير مشمول ماليات اتفاقى نخواهد بود:


- کمک‌هاى نقدى و غيرنقدى بلاعوض سازمان‌هاى خيريه يا عام‌المنفعه يا وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتى و شرکت‌هاى دولتى يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلاب اسلامى به اشخاص حقيقى غير از مواردى‌که مشمول ماليات مبحث حقوق است.


- وجوه يا کمک‌هاى مالى اهدائى به خسارت‌ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش‌سوزى و يا حوادث غيرمترقبه ديگر


- جوايزى که دولت براى تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات کشاورزى پرداخت مى‌نمايد.

نحوهٔ رسيدگى به ماليات درآمد

به استناد ماده ۱۲۸ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقى ناشى از درآمدهاى اتفاقى از طريق رسيدگى به دفاتر تشخيص خواهند شد و ماليات‌هائى که طبق مقررات اين مبحث در منبع پرداخت‌ مى‌شود به‌عنوان پيش‌پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.