ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاى مستقيم اشعار مى‌دارد:


”وکلاء دادگسترى و کسانى‌که در محاکم اختصاصى وکالت مى‌کنند مکلف هستند در وکالتنامه‌هاى خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قيد نمايند و معادل ۵ درصد آن بابت على‌الحساب مالياتى روى وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در زير باشد.“


ـ در دعاوى و امورى که خواسته آنها مالى است ۵ درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه براى هر مرحله.


ـ در مواردى‌که موضوع وکالت مالى نباشد يا تعيين بهاء خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوى کيفرى که تعيين حق‌الوکاله به‌نظر دادگاه است ۵ درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئين‌نامه حق‌الوکاله براى هر مرحله


ـ در دعاوى کيفرى نسبت به مورد ادعاى خصوصى که مالى باشد برطبق مفاد حکم بند ”الف“ فوق


ـ در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غيرقضائى رسيدگى و حل و فصل مى‌شود و براى حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتى و عوارض توسعه معابر شهردارى و نظاير آنها ميزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالياتى به‌شرح زير:


ـ تا يک ميليون ريال مابه‌الاختلاف ۵ درصد


ـ تا ۳ ميليون ريال مابه‌الاختلاف ۴ درصد نسبت به مازاد يک ميليون ريال


ـ از سه ميليون ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور مى‌شود و معادل ۵ درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتى‌که پس از ابطال تمبر تعقيب دعوى به وکيل ديگرى واگذار شود وکيل جديد مکلف به ابطال تمبر روى وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.


تبصره ۲ ماده ۱۰۳ (ق.م.م) بيان مى‌دارد:


وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شرکت‌هاى دولتى و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهردارى‌ها مکلف هستند از وجوهى که بابت حق‌الوکاله به وکلاء پرداخت مى‌کنند ۵ درصد آن را کسر و بابت على‌الحساب مالياتى وکيل ظرف مدت ده روز به حوزه مالياتى محل پرداخت نمايند و نيازى به ابطال تمبر روى وکالتنامه نمى‌باشد.


مثال

ـ شخصى وکالت يک مؤسسه دولتى را جهت دفاع مالياتى از عملکرد دورهٔ مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۷۳ مؤسسه مزبور طى يک وکالت رسمى پذيرفته است. شرکت طى اظهارنامه مالياتي، ماليات عملکرد سال ۷۳ خود را ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ريال ابراز داشته در حالى‌که حوزه مالياتى طى برگ تشخيص مطالبه ۱۹۷،۰۰۰،۰۰۰ ريال بابت ماليات نموده است. ماليات حق‌الوکاله مزبور را محاسبه کنيد.


مبلغ مورد اختلاف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ـ ۱۹۷،۰۰۰،۰۰۰


  ۵۰،۰۰۰ =   %۵ × ۱،۰۰۰،۰۰۰  
  ۸۰،۰۰۰ =   %۴ ? ۲،۰۰۰،۰۰۰     ۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۱،۴۱۰،۰۰۰ =   %۳ ? ۴۷،۰۰۰،۰۰۰  


مجموع حق‌الوکاله مشمول ماليات ۱،۵۴۰،۰۰۰ = ۵۰،۰۰۰ + ۸۰،۰۰۰ + ۱،۴۱۰،۰۰۰
ماليات حق‌الوکاله ۷۷،۰۰۰ = %۵ × ۱،۵۴۰،۰۰۰


چون شرکت دولتى است لزومى به ابطال تمبر ندارد و همان کسر ۵ درصد کافى است