به استناد مفاد ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌ها کليه اشخاص حقوقى (اعم از دولتي، خصوصى و نهادهاى عمومى غيردولتي) و اشخاص حقيقى که طبق مقررات قانون ماليات‌ها مکلف به نگاهدارى دفاتر قانونى روزنامه و کل مى‌باشند مکلف هستند در هر مورد ذيل که وجوهى پرداخت مى‌کنند ۵ درصد آن را به‌عنوان على‌الحساب ماليات مؤدى (دريافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف مدت سى روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى واريز و رسيد آن را به مؤدى تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانى آنها به حوزهٔ مالياتى ذى‌ربط ارسال نمايند.

موارد مشمول ماليات حق‌الزحمه

حق‌الزحمه پزشکى هزينه‌هاى بيمارستانى و آزمايشگاهى و راديولوژى داورى و مشاوره ـ کارشناسى ـ حسابرسى ـ خدمات مالى و ادارى ـ نويسندگى ـ تأليف و تصنيف ـ آهنگسازى ـ نوازندگى و هنرپيشگى و خوانندگى ـ نقاشى و دلالى و حق‌العمل کارى کار مزد غيربانکى ـ امور مربوط به نظافت اماکن و ابنيه ـ اجاره ماشين‌آلات ادارى و محاسباتى ـ کليه خدمات کامپيوترى اجاره هر نوع ماشين‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها ـ نگاهدارى و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع ـ هر نوع کار ساختمانى و تأسيسات فنى و تأسيساتى ـ تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات نقشه‌کشى ـ نقشه‌بردارى ـ نظارت و محاسبات فنى ـ قراردادهاى حمل‌ونقل و وجوهى که بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مى‌شود.


تبصره ۱.

در مورد انجام امور مربوط به ماده فوق چنانچه قراردادى تنظيم گردد کارفرما مکلف است ظرف مدت سى روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر مميزى حوزهٔ مالياتى محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.


تبصره ۲.

در مواردى‌که منابع درآمد مذکور در اين ماده کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد کسر على‌الحساب ماليات به‌شرح فوق به شرط استعلام قبلى و کسب نظر امور اقتصادى و دارائى محل منتفى است.