ماليات‌هاى تکليفي، ماليات‌هائى هستند که پرداخت‌کنندگان وجوه طبق قانون ماليات‌هاى مستقيم مکلّف به کسر و پرداخت آن ماليات‌ها در مواعد قانونى تعيين‌شده مى‌باشند.


ماليات‌هاى تکليفى طبق قانون ماليات‌هاى مستقيم ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه مورخ ۷/۲/۷۱ عبارتند از:


۱. ماليات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)


۲. مالات بر درآمد حقوق


۳. ماليات على‌الحساب حق‌الوکاله وکلاء ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاى مستقيم


۴. ماليات على‌الحساب حق‌الزّحمه، موضوع ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌هاى مستقيم


۵. ماليات على‌الحساب پيمانکارى و مهندسى مشاور موضوع ماده ۱۱۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم


۶. ماليات بر درآمد اشخاص حقوقى خارجى و مؤسسات مقيم خارج از ايران موضوع ماده ۱۰۷ قانون ماليات‌ها.