جدول کلى براى انتخاب شرکت‌هاى سرمايه‌پذير

بخش سوم:

همان‌طور که توضيح داده شد، در حال حاضر به‌دليل شرايط خاص حاکم بر بازار بورس تهران، مقررات مربوط به پذيرش شرکت‌ها جهت ارائه سهام آنها در بورس، مدون و ابلاغ گرديده است.


با توجه به مراتب فوق و ضوابط و روش‌هاى توضيح داده شده در بخش‌هاى اول و دوم اين مجموعه جدول زير به‌منظور تطبيق وضعيت شرکت‌هاى سرمايه‌گذار جهت ارائه سهام آنها به بازار بورس تهران تهيه گرديده است. اطلاعات مندرج در جدول بايستى توسط کارشناسان مربوطه تکميل و بعد از تجزيه و تحليل لازم، نتيجه امر جهت تصويب نهائى به بورس ارائه گردد.


رديف شرح مثبت منفى اقدامات قابل انجام
۱ آيا شرکت در ايران به ثبت رسيده و تابعيت ايران را دارد؟
۲ آيا شرکت سهامى عام است؟
۳ آيا ميزان سهم سهامداران خارجى طبق قوانين موجود کشور است؟
۴ آيا شرکت داراى مديريت مطلوب بوده و فعاليت آن از نظر اقتصادى مفيد است؟
۵ آيا تعداد سهامداران از يک هزار نفر بيشتر است؟
۱ ـ ۵ شرکت مى‌تواند مطابق قانون تجارت سهامدار داشته باشد، مشروط بر اينکه تعداد سهامداران ظرف يکسال از تاريخ پذيرش حداقل به يکصد نفر رسد.
۶ آيا سرمايه شرکت از ۳ هزار ميليون ريال بيشتر است؟
۷ آيا نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائى‌ها بيشتر از ۳۰ درصد است؟
۱ ـ ۷ آيا نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائى‌ها بيشتر از ۲۰ درصد است؟
۸ آيا دفاتر شرکت براساس اصول حسابدارى نگهدارى و تنظيم مى‌شود؟
۹ آيا شرکت از سيستم حسابدارى مطلوب قيمت تمام‌شده براى  بهاء توليد خود استفاده مى‌نمايد؟
۱۰ آيا شرکت در سه دوره متوالى گذشته سودآور بوده است و امکان سودآورى آن در آينده نيز وجود دارد؟
۱ ـ ۱۰  آيا شرکت در آخرين دوره مالى گذشته سودآور بوده و امکان سودآورى آن در آينده نيز وجود دارد؟
۱۱ آيا سهام شرکت به نام بوده و ۱۰۰ درصد بهاء اسمى آن پرداخت شده است؟
۱ ـ ۱۱ آيا سهام شرکت با نام بوده و ۲/۳ بهاء اسمى آن پرداخت شده است؟
 ۱۲ آيا امتيازى از نظر تعداد آزاد در سهام شرکت وجود دارد؟
۱۳ آيا در اساسنامه، حقوق سهامداران جزء محفوظ شده است؟
۱۴ آيا حداقل سه سال از تاريخ بهره‌بردارى شرکت گذشته است؟
۱۵ آيا تصميمات مجامع شرکت در جهت حفظ منافع عموم سهامداران است؟
۱۶ آيا ميزان سهام هريک از صاحبان سهام کمتر از ۵۱ درصد جمع سهام شرکت است؟
۱ ـ ۱۶  آيا ميزان سهام هريک از صاحبان سهام کمتر از ۴۹ درصد جمع سهام شرکت است؟
تبصره:
دارندگان بيش از ۴۹ و ۵۱ درصد سهام مى‌بايست تعهد کنند که ظرف سه سال از تاريخ پذيرش مازاد سهام خود را از طريق بورس به‌فروش رسانند.


توضيح:

در صورت تطابق وضعيت شرکت‌هاى سرمايه‌پذير و با قابليت تطابق آن با ضوابط پذيرش شرکت‌ها که مفاد آن در جلسات مورخ ۹/۸/۷۳ و ۷/۹/۷۳ به تصويب شوراى بورس رسيده است و با در نظر گرفتن ساير شروط ذيل شرکت‌هاى سرمايه‌پذير، مى‌توانند سهام شرکت‌هاى سرمايه‌پذير خود را جهت استفاده از مزاياى بازار بورس به اين بازار سرمايه با در نظر گرفتن موارد مهم ذيل، عرضه نمايند.


رديف شرح توانائى انجام
۱ تسويه بدهى‌هاى قطعى‌شده مالياتى سنوات قبل از تاريخ پذيرش.
۲ پرداخت مبلغ حق رسيدگى به تقاضاى پذيرش شرکت در بورس.
۳ ارائه گزارش‌هاى حسابرسى سه سال قبل از تقاضاى پذيرش.
۴ ارائه صورت جلسات مجامع عمومى عادى و فوق‌العاده.
۵ ارائه گزارش‌هاى مالى شش ماهه به دبيرخانه بورس.
۶ ارائه گزارش هيئت‌مديره به مجامع عمومى عادى و فوق‌العاده.
۷ ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد درخواست هيئت پذيرش.
۸ مورد تأييد بودن حسابرس شرکت توسط هيئت پذيرش.
۹ دعوت نماينده هيئت پذيرش در جلسات مجامع عمومي.
۱۰ تهيه صورت‌هاى مالى تلفيقى به‌انضمام گزارش حسابرس آنها براى شرکتى که بيشتر از ۵۰ درصد سهام شرکت‌هاى تابعه را دارا است.
۱۱ رعايت اصول متعارف تجارى در کليه قراردادها و معاملات عمده تجارى و ملحوظ قرار دادن منافع شرکت در آنها.
۱۲ پرداخت حق درج نام شرکت در فهرست نرخ‌هاى بورس.
۱۳ بهبود و روند عملکرد شرکت نسبت به سال پذيرش.
۱۴ ...................