نام و نشانى و موضوع

مادهٔ ۱

براساس قانون تأسيس بورس اوراق بهاءدار، که از اين به‌بعد ”قانون بورس“ ناميده مى‌شود، سازمانى به نام ”سازمان کارگزاران بورس اوراق بهاءدار تهران“ تأسيس و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مى‌شود.

مادهٔ ۲

سازمان کارگزاران بورس اوراق بهاءدار تهران، که از اين به‌بعد ”سازمان“ ناميده مى‌شود. مؤسسه‌اى است غيرتجارى و غيرانتفاعى که داراى شخصيت حقوقى است و براى مدت نامحدود تأسيس مى‌گردد.

مادهٔ ۳

مرکز سازمان در تهران است.

مادهٔ ۴

موضوع سازمان، عبارت است از:


۱. ايجاد تسهيلات براى خريد و فروش انواع سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه و ديگر اوراق بهاءدار.


۲. اعلام نرخ‌هاى اوراق بهاءدار در بورس تهران که از اين به‌بعد ”بورس“ ناميده مى‌شود.


۳. مراقبت در حسن جريان امور و روابط بين کارگزاران و مشتريان.


۴. تنظيم روابط کارگزاران با يکديگر و تسهيل مبادلهٔ اطلاعات بين آنان، با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان.


۵. نظارت بر ميزان حق‌العمل دريافتى کارگزاران از مشتريان در ازاء خدماتى که براى آنان انجام مى‌دهند و توصيه‌هاى لازم در مورد روش‌هاى ارزشيابى و محاسبهٔ حق‌العمل مزبور و تجديدنظر در ميزان آن.


۶. همکارى با بورس‌هاى ديگر در ايران و کشورهاى ديگر و کسب اطلاعات و فراهم آوردن تسهيلاتى که براى اعضاء سازمان يا مشتريان آنان مفيد است و قرار دادن آن اطلاعات و تسهيلات در دسترس اعضاء سازمان و مشتريان آنان.


۷. تحقيق دربارهٔ هرگونه بى‌نظمى يا اختلاف بين کارگزاران با يکديگر يا با مشتريان که مربوط به معامله‌هاى بورس با فعاليت‌هاى کارگزاران باشد. و اقدام و اخذ تصميم دربارهٔ بى‌نظمى يا اختلاف مزبور، طبق مقررارت قانون بورس و آئين‌نامه‌ها.


۸. دريافت هر مبلغ وام لازم براى اجراء مقاصد سازمان.


۹. تحصيل هرگونه دارائى‌ منقول يا غيرمنقول، هرگونه حقوق يا امتيازها و مبادرت به معامله‌هائى از قبيل خريد و فروش، اجاره، استجاره، مبادله به رهن گذاشتن، واگذارى و هر معاملهٔ ديگرى که براى نيل به مقاصد سازمان لازم باشد.


۱۰. سرمايه‌گذاري، معامله و استفاده از قسمتى از وجوه سازمان که مورد نياز فورى نباشد و به ترتيبى که از طرف هيئت‌‌مديرهٔ سازمان کارگزاران بورس که از اين به‌بعد ”هيئت‌مديرهٔ بورس“ ناميده مى‌شود، تعيين مى‌گردد.


۱۱. هرگونه اقدام ديگرى که با تشخيص هيئت‌مديره بورس براى رسيدن به مقاصد فوق لازم يا مفيد باشد.

تغيير مواد اساسنامه

مادهٔ ۱۸

تغيير در مواد اين اساسنامه، با تصويب شوراى بورس، مجاز خواهد بود.


تبصره:

اگر مجمع عمومى فوق‌العاده، تغيير در مواد اين اساسنامه و لازم بداند، براى تصويب، به شوراى بورس پيشنهاد مى‌کند.

انحلال سازمان

مادهٔ ۱۷

در صورت انحلال سازمان، مازاد دارائى‌ها، پس از تسويه کامل بدهى‌ها، به دولت تعلق مى‌گيرد.