جدول روند شاخص در پرتفوى فرضى

روز ميانگين موزون ميانگين ساده
(۱) ۱۰۰ ۴۰۰۰ ريال
(۲) ۱۰۸/۰۶ ۴۲۳۳ ريال
(۳) ۱۰۸/۰۶ ۴۲۳۳ ريال
(۴) ۱۰۸/۰۶ ۴۲۳۳ ريال
(۵) ۱۱۰/۱۵ ۴۲۵۶ ريال
(۶) ۱۰۶/۳۴ ۴۰۲۸ ريال
(۷) ۱۰۶/۳۴ ۴۰۲۸ ريال