نظر به اينکه شاخص قيمت سهام به‌صورت موزون براساس ارزش جارى سهام منتشره محاسبه مى‌شود. بنابراين روند تغييرات ارزش جارى سهام را نشان مى‌دهد. فرمول محاسباتى شاخص قيمت سهام در بورس تهران مبتنى بر فرمول لاسپيرز مى‌باشد که عبارت است از:


= TEPIX
(ارزش پايه سهام منتشره شرکت‌هاى پذيرفته‌شده / ارزش جارى سهام منتشره شرکت‌هاى پذيرفته‌شده)
۱۰۰ ×


در اين فرمول عدد ۱۰۰ عدد مبنا و تاريخ آن اول فروردين ۱۳۶۹ مى‌باشد صورت کسر محاسباتى از حاصل ضرب تک‌تک سهام منتشره شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در آخرين قيمت سهام و سپس جمع کل ارزش سهام مى‌باشد. اصطلاح فوق در بازار سرمايه (MARKET CAPITALIZATION) ناميده مى‌شود.


مخرج کسر، کل ارزش پايه سهام منتشره را نشان مى‌دهد که از حاصل ضرب تک‌تک تعداد سهام منتشره شرکت‌هاى عضو در قيمت پايه (۱/۱/۱۳۶۹) به‌دست مى‌آيد به‌عبارت ديگر فرمول محاسبه شاخص براساس مفاهيم رياضى به‌شرح زير است.


TEPIXt = BASE VALUE [ Qio × Pio n
n=۱
/Qit × Pit n
i=۱
]


که در آن:


n= تعداد شرکت‌هاى پذيرفته‌شده
i= متغير منظور شده که بين ۱ تا n مى‌باشد.
t1 = زمان محاسبه شاخص
O= پايه
pit = قيمت سهام شرکت رتبه i در زمان t
ًQit= تعداد سهام منتشره شرکت رتبه i در زمان t
Pio = قيمت سهام شرکت رتبه i در زمان O
Qio = تعداد سهام منتشره شرکت رتبه i در زمان O
BASE VALUE = صد عدد


لازم به ذکر است که در زمان to (تاريخ مبنا) عملاً Qio = Qit مى‌باشد و از فرمول محاسباتى شاخص به نام لاسپيرز استفاده مى‌شود ولى به‌تدريج با افزايش سرمايه و تغييرات ناشى از تجربه با تجميع سهام تعداد Q (تعداد سهام) تغيير خواهد نمود. نظر به اينکه با افزايش تعداد سهام على‌القاعده قيمت سهم کاهش خواهد يافت لذا حاصلضرب در صورتى‌که قيمت سهم به حد تعادلى برسد. تغيير نخواهد کرد.


از نقطه‌نظر آمارى مى‌توان نتيجه گرفت به‌علت وجود ”کواواريانس“ منفى شديد بين تعداد سهام و قيمت آن در صورت کسر که چيزى در حدود يک مى‌باشد عملاً على‌رغم تغيير تعداد سهام فرمول محاسباتى شاخص از لاسپيريز به پاشه تغيير خواهد کرد و کماکان لاسپيريز مبناى محاسبه خواهد بود.