فرض کنيد شرکت الف در تاريخ مبنا يک ميليون سهام منتشره دارد که قيمت هر سهم آن ۵۰۰۰ ريال باشد در نتيجه ارزش سهام فوق در تاريخ xxxxxx برابر با ۵ ميليارد ريال خواهد بود. پس از گذشت مدتى فرض مى‌شود قيمت سهام فوق به ۸۰۰۰ ريال افزايش يابد که در نتيجه قيمت روز سهام بالغ بر ۸ ميليارد ريال خواهد شد به‌منظور بيان اين تغييرات در ارزش سهام در قالب شاخص نياز به عدد مبنا داريم که فرض مى‌شود عدد ۱۰۰ باشد عددى که براى اغلب شاخص‌هاى اقتصادى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


شاخص تغيرات قيمت سهام اين شرکت فرضى به سادگى از طريق فرمول زير محاسبه مى‌شود:


= شاخص قيمت سهام شرکت الف
( ارزش پايه سهام شرکت الف / ارزش جارى سهام شرکت الف) × عدد مبنا


شاخص قيمت براى اين سهم عبارت است از:


= شاخص قيمت سهام شرکت الف
(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۰ / ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) × ۱۰۰ × ۱۶۰


حال فرض کنيد شرکت از طريق آورده‌ نقدى ۵۰ درصد افزايش سرمايه دهد. در نتيجه قيمت پس از افزايش سرمايه به ۶۰۰۰ ريال کاهش يافته است.


بديهى است افزايش در ارزش سهام ناشى از افزايش تعداد سهام مى‌باشد نه افزايش قيمت بنابراين بايستى ارزش پايه به شکلى تعديل گردد که اجازه داده نشود شاخص تغيير نمايد.


ارزش جارى سهام / (آورده نقدى + ارزش جارى سهام) = ضريب تعديل
۱/۰۶۲۵ = ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰      /      (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)


ضريب تعديل × ارزش پايه قديم = ارزش پايه جديد
۵،۳۱۲،۵۰۰،۰۰۰ = ۱/۰۶۲۵ × ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ =


= شاخص قيمت سهام قبل از انجام اولين معامله بعد از افزايش سرمايه
۱۶۰ = ۱۰۰ × [۵،۳۱۲،۵۰۰،۰۰۰ / (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)]


همان‌طور که ملاحظه مى‌شود عدد شاخص تغيير نکرد ولى پس از انجام معامله با فرض قيمت هر ۶۰۰۰ ريال شاخص قيمت به‌شرح زير تغيير خواهد نمود.


۱۶۹/۴۱ = ۱۰۰ × [۵،۳۱۲،۵۰۰،۰۰۰    /    (۶۰۰۰ × ۱،۵۰۰،۰۰۰)] = شاخص قيمت سهام


افزايش ۴۱/۹ واحد در شاخص معلول افزايش قيمت مى‌باشد که نسبت به قيمت تعادلى سهم ايجاد شده است.


۵۶۶۶/۷ = ۱/۵     /     ۵۰۰ + ۸۰۰۰ = قيمت تعادلى


به‌منظور تبديل محاسبات فوق در فرمول رياضى مى‌توان به‌صورت زير عمل نمود:


X × (N.Qn + pnQn∑) = P0Q0∑ / PnQn∑


که در آن:


∑pnQn: ارزش جارى سهام
∑P0Q0 : ارزش پايه سهام
N.Qn: آورده نقدى (حق تقدم)
X: ارزش پايه جديد سهام


P0Q0∑ × [pnQn∑ / ( N.Qn + pnQn∑)] = X