علاوه بر TEPIX به‌عنوان شاخص اصلى بورس تهران که دربرگيرنده تمامى شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در بورس تهران مى‌باشد و به‌صورت لحظه‌اى محاسبه و به‌صورت همزمان (LINE ـ ON) در اختيار علاقه‌مندان و محققين قرار مى‌گيرد و در پايان روز از طريق رسانه‌هاى گروهى به اطلاع عامه مى‌رسد شاخص‌هاى فرعى ديگرى نيز تهيه که در انتشارات هفتگى بورس منتشر مى‌گردد.

شاخص صنايع

شاخص صنايع همانند شاخص اصلى محاسبه مى‌شود ولى از نظر شرکت‌هاى زيرمجموعه محدود به شرکت‌هاى هر صنعت به‌خصوص مى‌باشد. براساس آخرين طبقه‌بندى صنايع که مبتنى بر طبقه‌بندى بين‌المللى (ISIC) مى‌باشد، کليه شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در ۱۸ گروه مختلف طبقه‌بندى و شاخص آنها محاسبه و منتشر مى‌گردد.

شاخص شرکت

شاخص شرکت به تفکيک براى هر شرکت پذيرفته‌شده محاسبه و مبناى محاسباتى همانند روشى است که در محاسبه شاخص صنايع و کل به‌کار مى‌رود شاخص شرکت‌هاى جديد در بدو پذيرش ۱۰۰ تعيين‌شده تا امکان بررسى تغييرات آنها فراهم باشد.

شاخص ۵۰ شرکت يا بيشترين ارزش بازار

براساس ارزش بازار سهام شرکت‌ها هر سه ماه يک‌بار ۵۰ شرکت با بيشترين رقم ارزش جارى انتخاب مى‌گردد. براساس بررسى انجام‌شده ۵۰ شرکت انتخابى در اول، دى‌ماه ۷۴ عملاً ۷/۷۸ درصد از کل بازار را تشکيل مى‌داد. بنابراين براساس اين انتخاب شاخص مطمئن‌تر و قابل استفاده‌ترى در اختيار قرار خواهد گرفت و ضمناً از تأثير آثار منفى شرکت‌هاى غيرفعالى و کوچک در شاخص جلوگيرى به‌عمل خواهد آمد. اين شرکت‌ها هر سه ماه يک بار مجدداً بازبينى و چنانچه لازم باشد شرکت يا شرکت‌هائى از مجموعه حذف و در عوض شرکت يا شرکت‌هاى ديگرى به ليست اضافه خواهند شد.

شاخص قيمت و بازده نقدى

برآيند حرکت‌هاى قيمتى و بازده نقدى سهام در بورس اوراق بهاءدار تهران که مى‌تواند بازده کل سرمايه‌گذارى بر روى اوراق سهام را در طى يک دوره معين نشان دهد. روش محاسبه اين شاخص همانند شاخص قيمت سهام است؛ با اين تفاوت که ارزش پايه آن به نسبت ارزش سود نقدى تخصيص‌يافته به هر سهم تعديل مى‌شود.

نسبت درآمد به قيمت E/P

وارون نسبت P/E که به درصد بيان شده است.

نسبت فعاليت

نسبت ارزش دادوستد به ارزش جارى سهام

نسبت قيمت به درآمد (P/E)

نسبت آخرين قيمت سهام پيش از برگزارى مجمع عمومى به سود هر سهم قبل از کسر ماليات. اين نسبت واحد ندارد و برحسب مرتبه بيان مى‌شود.

ارزش جارى سهام

ارزش بازارى سهام منتشرشده برابر است با حاصلضرب تعداد در قيمت جارى سهام منتشرشده توسط شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در بورس.

بازده کل سهام

آخرين قيمت سال پيش /۱۰۰× تغيير قيمت سهام در طى سال‌ها + حق تقدم + سود سهمى + سود نقدى

پوشش سود نقدى سهام

نسبت سود پيش از کسر ماليات به سود نقدى مصوب مجمع عمومى.

حق تقدم

درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده‌هاى نقدى ضرب در تفاوت آخرين قيمت از قيمت اسمى سهام شرکت.

سود سهمى

درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها ضرب در آخرين قيمت.

سود نقدى

سود نقدى ناخالص اعلام‌شده در مجمع عمومى عادى سالانه شرکت.

شاخص بازده نقدى سهام

بر پايه تفاضل منطقى شاخص قيمت سهام از شاخص قيمت و بازده نقدى به‌دست مى‌آيد و ميزان بازده نقدى حاصل از سرمايه‌گذارى بر روى اوراق سهام را نشان مى‌دهد.


عدد پايه شاخص‌هاى قيمت و بازده نقدى و بازده نقدى سهام در تاريخ يکم فروردين ۱۳۷۷ برابر ۰۸/۱۶۵۳ در نظر گرفته شده است که همسنجى اين دو را با شاخص کل قيمت سهام در آن تاريخ امکان‌پذير مى‌سازد.

شاخص صنايع و شاخص مالى

در يک طبقه‌بندى کلى شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى و شرکت‌هاى مادر که داراى شرکت‌هاى زيرمجموعه فراوانى هستند و در يک گروه و بقيه شرکت‌هاى توليدى در گروه ديگر قرار گرفته‌اند، و در آيندهٔ نزديک همزمان با محاسبه و اعلام شاخص کل دو شاخص ديگر با نام شاخص صنعت (INDUSTRIAL INDEX) و شاخص مالى (FINANCIAl INDEX) محاسبه و منتشر خواهد شد. علت اصلى اين تصميم اين است که شرکت‌هاى زيرمجموعه شرکت‌هاى مادر و شرکت‌هاى سرمايه‌پذير مستقلاً در بورس پذيرفته شده‌اند لذا در محاسبه شاخص ملى عملاً تأثير مضاعف اين شرکت‌ها را خواهيم داشت و به‌منظور احتراز از محاسبه مضاعف اقدام به جداسازى آنها گرديده است.