شوراى بورس

۱ رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران رئيس
۲ رئيس هيئت‌مديره بورس عضو
۳ معاون دادستان کل کشور عضو
۴ معاون کل وزارت امور اقتصادى و دارائى عضو
۵ خزانه‌دار کل کشور عضو
۶ رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن عضو
۷ شخصيت مالى و اقتصادى عضو
۸ شخصيت مالى و اقتصادى عضو

هيئت داورى

۱ نماينده وزارت دادگسترى رئيس
۲ نماينده شوراى بورس عضو
۳ نماينده اتاق بازرگانى و صنايع و معدن عضو

هيئت پذيرش اوراق بهاءدار

۱ قائم‌مقام بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران رئيس
۲ رئيس هيئت‌مديره بورس عضو
۳ نماينده اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران عضو
۴ حسابدار خبره عضو
۵ حسابدار خبره عضو
۶ ناظر شوراى بورس در هيئت پذيرش  

سازمان بورس اوراق بهاءدار تهران

۱ بانک ملى ايران  رئيس
۲ بانک صنعت و معدن نايب‌رئيس
۳ بانک سپه عضو
۴ بانک ملت عضو
۵ شرکت سرمايه‌گذارى ملى ايران عضو
۶ کارگزار بورس عضو
۷ کارگزار بورس عضو
۸ ناظر شوراى بورس در هيئت‌مديره