شرکت روناک در سال ۱۳۵۳، به‌منظور توليد ماشين‌آلات صنعتى تأسيس گرديده و در سال ۱۳۵۶، مورد بهره‌بردارى قرار گرفته است.


فعاليت‌ شرکت با دريافت و کسب دانش فنى از يک شرکت آلمانى آغاز گرديده است.


تعداد نيروى انسانى شرکت بالغ بر ۴۲۵ نفر شامل ۶۵ نفر کارمند و ۳۶۰ نفر کارگر مى‌باشد.


آمار توليد و فروش شرکت طى پنج سال گذشته به‌شرح ذيل بوده است:


سال تعداد توليد تعداد فروش
۱۳۶۸ ۲۵۵،۰۰۰ ۳۶۶،۰۰۰
۱۳۶۹ ۴۳۶،۰۰۰ ۵۸۶،۰۰۰
۱۳۷۰ ۶۹۵،۰۰۰ ۶۴۳،۰۰۰
۱۳۷۱ ۵۰۵،۰۰۰ ۴۳۱،۰۰۰
۱۳۷۲ ۵۰۰،۰۰۰ ۴۵۰،۰۰۰
۱۳۷۳ برآورد ۵۰۰،۰۰۰ ۴۵۰،۰۰۰


ترازنامه و سود و زيان و ساير اطلاعات مالى شرکت در پى نمايش داده شده است.


شرکت روناک
ترازنامه
در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۲
ارقام: ميليون ريال


دارائى‌هاى جارى بدهى‌هاى جارى
موجودى نقد ۱۱۷۸ اسناد پرداختنى ۶۴۰
اسناد دريافتى ۳۸۴ حساب‌هاى پرداختنى ۱۱۲۳
حساب‌هاى دريافتنى ۴۰۰ پيش‌دريافت‌ها ۱۵۱۴
موجودى کالا ۵۱۷۵ ذخيره ماليات ۹۳۳
سفارش‌ها ۳۶۳ سود سهام پرداختنى ۲۲۷
پيش‌پرداخت‌ها ۳۹۸ وام‌هاى پرداختنى ۱۵۴۷
جمع دارائى‌هاى جارى ۷۸۹۸ جمع بدهى‌هاى جارى ۵۹۸۴
سرمايه‌گذارى‌ در ساير شرکت‌ها ۵ بدهى بلندمدت ۴۸۷
دارائى ثابت پس از کسر استهلاک ۱۳۲۰ ذخيره خدمت کارکنان ۶۲۰
ساير دارائى‌ها ۶۷ حقوق صاحبان سهام:  
سرمايه ۴۰۰
اندوخته قانونى ۲۸۷
اندوخته طرح و توسعه ۱۵۱۲
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۱۹۹
جمع ۹۲۹۰ جمع ۹۲۹۰


شرکت روناک
سود و زيان براى سال منتهى به ۲۹/۱۲/۱۳۷۲
ارقام: ميليون ريال


فروش ۴۴۱۴
کسر مى‌شود:
بهاء تمام‌شده کالاى فروش‌رفته (۲۲۰۸)

۲۲۰۶
سود ناويژه
کسر مى‌شود: هزينه‌هاى عملياتى
هزينه توزيع و فروش (۳۰۲)
هزينه عمومى و ادارى (۶۶۲)
جمع هزينه‌هاى عملياتى (۹۶۴)
سود عملياتى ۱۲۴۱
ساير هزينه‌ها و درآمدها
هزينه‌هاى مالى (۲۰۸)
هزينه‌هاى متفرقه (۷۲)
درآمدهاى متفرقه ۲۲۹
خالص ساير هزينه‌ها و درآمدها (۵۱)
سود خالص قبل از کسر ماليات ۱۱۹۰
ماليات ۶۱۰
سود خالص پس از کسر ماليات ۵۸۰


۱. اطلاعات مربوط به فروش، سود، ماليات ۵ سال گذشته و بوده سال آتى.


سال فروش سود قبل از ماليات ماليات ابزارى ماليات تشخيص‌شده ماليات قطعى
۶۸ ۶۳۳ ۱۲۰ ۳۱ ۷۲ ۶۳
۶۹ ۲،۶۰۲ ۴۰۶ ۱۰۲ ۳۱۲ ۲۵۲
۷۰ ۳،۵۹۹ ۱۱۲۱ ــ ۴۲۵ ۳۲۳
۷۱ ۳،۷۹۷ ۱۰۷۹ ــ ۴۵۶ ــ
۷۲ ۴،۴۱۴ ۱۱۹۰ ۶۱۰ ــ ــ
۷۳ (بودجه) ۵،۳۰۰ ۱۳۲۵ ــ ــ ــ