به‌منظور آشنائى با چگونگى نحوه ارزيابى سهام براساس مصوبات هيئت وزيران، اطلاعات مالى يک شرکت فرضى ارائه و سپس بهاء پايه سهام آن ارزيابى خواهد شد.


مثال ۱:

شرکت فرزانگان در سال ۱۳۶۳، به‌منظور اجراء طرح توليد کاغذ صنعتى تأسيس گرديده است.


اطلاعات مالى ذيل در ارتباط با فعاليت‌هاى شرکت در دست مى‌باشد:


۱. منابع ريالى مصرف‌شده در طرح مزبور تا سال ۱۳۷۲ به‌شرح ذيل بوده است:


ارقام: به ميليون ريال


سال ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷
وجوه ۶ ۲۱۹/۱ ۱۷/۷ ۲۸ ۵۸/۸


سال ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲
وجوه ۲۰۷/۳ ۵۸۴/۵ ۴۸۰۸ ۶۶۲۳/۲ ۷۸۷۰/۸


۲. مجموعه ارز مصرفى طرح توليد کاغذ تا پايان سال ۱۳۷۲ به‌شرح ذيل بوده است


ارقام: ميليون معادل ريالى
دلار مصرف شده به نرخ دولتى ۳۰/۷ ۲۱۴۹
مارک " " رقابتى ۱/۷ ۶۸۰
ارز تخصيصى به نرخ دولتى (دلار) ۴/۷ ۳۲۹

۳۱۵۸


۳. به استناد گزارش توجيهى فني، مالى و اقتصادى طرح مزبور ارقام ذيل استخراج شده است


ارقام: به ميليون ريال


سال ظرفيت توليدى ـ تن بازده نقدى ارزش فعلى
۷۳ ۱۵،۰۰۰ ۶۵۳۰/۸ ۵۴۴۰/۲
۷۴ ۱۵،۰۰۰ ۷۰۲۵ ۴۸۷۵/۲
۷۵ ۱۵،۰۰۰ ۷۶۶۷/۱ ۴۴۳۹/۳
۷۶ ۱۵،۰۰۰ ۸۴۱۲/۷ ۴۰۵۴/۹
۷۷ ۱۵،۰۰۰ ۹۴۲۷/۴ ۳۷۸۹/۸
۷۸ ۱۵،۰۰۰ ۱۰،۲۰۲/۸ ۳۴۱۸
۷۹ ۱۵،۰۰۰ ۱۰،۹۳۷/۴ ۳۰۵۱/۵
۸۰ ۱۵،۰۰۰ ۱۱،۶۶۱/۸ ۲۷۱۷/۲
۸۱ ۱۵،۰۰۰ ۱۲،۳۷۲/۵ ۲۴۰۰/۳
۸۲ ۱۵،۰۰۰ ۱۳،۰۶۰ ۲۱،۲۱۵/۷
جمع ارزش فعلى درآمدهاى نقدى طرح
۳۶۳۰۲/۴


بررسى ارزش پايه سهام شرکت فرزانگان:


- ارزش جايگزينى

به‌منظور برآورد ارزش پايه جايگزينى شرکت فوق‌الذکر، وجوه صرف‌شده در اموال شرکت و همچنين ارزهاى مصرفى شرکت با نرخ‌هاى تخصيصى مورد بررسي، براساس رشد قيمت‌ها و نرخ‌هاى تورم عمده‌فروشى بانک مرکزي، درصد تغيير ساليانه شاخص بهاء عمده‌فروشى کالا در مناطق شهرى و همچنين احتساب مابه‌التفاوت معادل ريالى ارزهاى مصرفى با نرخ شناور بانک مرکزي، تعديلات لازم به‌شرح اين به‌عمل مى‌آيد:


۱. وجوه ريالى صرف‌شده شرکت از تاريخ شروع اجراء طرح و احتساب رشد قيمت‌ها به‌شرح زير مى‌باشد:


ارقام: به ميليون ريال


وجوه صرف‌شده نرخ تورم (درصد) رشد تورمى
سال ۶۳ ۶ ــ ۳۳
سال ۶۴ ۲۱۹/۱ ۷/۳ ۱۱۲۸
سال ۶۵ ۱۷/۷ ۲۵/۲ ۶۹
سال ۶۶ ۲۸ ۲۹/۷ ۷۸
سال ۶۷ ۵۸/۸ ۲۲ ۱۲۴
سال ۶۸ ۲۰۷/۳ ۱۸/۴ ۳۳۶
سال ۶۹ ۵۸۴/۸ ۲۳/۹ ۶۵۲
سال ۷۰ ۴۸۰۸ ۲۶/۶ ۳۲۲۸
سال ۷۱ ۶،۶۲۳/۲ ۳۳/۴ ۱۶۷۶
سال ۷۲ ۷،۸۷۰/۸ ۲۵/۳ ــ

۲۰،۴۲۳/۴
 
۷۳۲۴