تحقيقات متنوعى که از دريچه‌هاى مختلف تغييرات قيمت‌ها را به آزمون کشيده‌اند، نشان مى‌دهند که شواهد قوى و مستدلى وجود دارد که بورس‌هاى معتبر دنيا که اقدام به انتشار اختيار معامله مى‌کنند، بازارهائى در مفهوم نيمه‌قوى کارآئى دارند، و از آنچه که کارشناسان بازارهاى اختيار معامله بيان مى‌دارند، نيز به‌خوبى مى‌توان دريافت که يکى از لازمه‌هاى موفقيت اوراق اختيار معامله وجود کارآئى در بازار سرمايه مى‌باشد:


”همچنان که قدم در دنياى اختيار معاملات مى‌نهيم، بايد در نظر داشته باشيم که اين بازارها در سطح وسيعى کارا هستند ـ اختيار معاملات بايد به‌عنوان ابزارهاى اساسى براى ادامه بقاء بازارهاى کارا در نظر گرفته شوند“. (Don M.Chance (1991). An Introduction to options and Futures، Dryden Press، P: 8).


بنابراين، وجود يک بازار سرمايه کارا به‌عنوان پيش‌زمينه و بستر مناسب براى انتشار اوراق اختيار معامله ضرورى به‌نظر مى‌رسد. به راستى آيا در بازار سرمايه ما، شرايط لازم و کافى براى انتشار اوراق اختيار معامله وجود دارد؟ آيا بازار سرمايه ايران، حتى در سطوح ضعيف از کارآئى برخوردار است؟