مدل رفتار قيمت سهام که در اين گفتار مورد بحث قرار گرفت [معادلهd S / S = μ d t + σ d Z  را ملاحظه کنيد] را در برخى مواقع حرکت براونى هندسى (Geometric Brownian Motion) مى‌نامند. فرم اين مدل با زمان گسسته از قرار زير است:


(۷) S / S = µ ∆ t + σ є √∆t


متغير ΔS بيانگر تغيير قيمت سهام S در يک فاصله زمانى کوتاه ”Δt“ بوده و ε نيز يک متغير تصادفى با توزيع نرمال استاندارد شده مى‌باشد. پارامتر μ نرخ بازده مورد انتظار از سهام به ازاء هر واحد زمانى بوده و σ نيز نوسان‌پذيرى قيمت سهام مى‌باشد. هر دوى اين پارامترها (S،μ) ثابت فرض شده‌اند.


طرف چپ معادلهٔ (۷) بازده نسبى فراهم شده در يک دوره زمانى کوتاه Δt مى‌باشد. عبارت μΔt مصرف مقدار مورد انتظار اين بازده بوده، در حالى‌که σε√Δt جزء استوکاستيک اين بازده مى‌باشد. واريانس اين جزء استوکاستيک (و بنابراين بازده کلي) برابر σ2Δt با است. معادله (۷) نشان‌دهنده اين است که ΔS/S به‌صورت نرمال توزيع‌شده و ميانگين آن برابر با μΔt و انحراف معيار آن σ√Δt مى‌باشد. به بيان ديگر:


(۷) S / S ~ Ф ( µ t, σ √∆t )


است.