تا به حال، در سلسله مباحث خود راجع‌به اختيار معامله، فرض خود را بر اين گذاشته‌ايم که؛ سهمى که اختيار معامله روى آن صادر شده است، سودى پرداخت نمى‌کند. ولى مى‌دانيم که در عمل در اکثر موارد اين حالت برقرار نمى‌باشد. در اين مبحث، فرض مى‌کنيم که سود سهام پرداختى طى طول عمر اختيار معامله را مى‌توان با اطمينان پيش‌بينى نمود. از آنجائى‌که اختيار معامله‌هاى مورد معامله اکثراً داراى سررسيد کمتر از ۹ ماه مى‌باشند، اين فرض به دور از واقعيت نيست، به استثناء حالتى که سهام به سمت تاريخ استحقاق سود قبلى سهام مى‌رود. در ساير موارد انتظار داريم که سود سهام موردنظر (سهمى که سود پرداخت مى‌کند) از فرآيند استوکاستيکى که قبلاً در مورد سهام از آن سخن به ميان آورديم. تبعيت نمايد در تاريخ استحقاق سود قبلى سهام، قيمت سهام به اندازه سود پرداختى کاهش مى‌يابد که اين امر در واقع منعکس‌کننده پرداخت سود سهام است. بنا بر دلايل مالياتي، ممکن است قيمت سهام کمتر از ميزان سود پرداختى کاهش يابد. در اين مبحث هرجا که از سود سهام صحبت شده است. منظور کاهش قيمت سهام در تاريخ استحقاق سود قبلى سهام (Divident Date ـ Ex) که ناشى از پرداخت سود سهام است، مى‌باشد. بنابراين، چنانچه پيش‌بينى شود که شرکتى به ازاء هر سهم يک دلار سود پرداخت خواهد نمود و قيمت سهام در تاريخ استحقاق سود قبلى سهام به ميزان ۸۰ درصد سود پيش‌بينى شده پائين رود، جهت تجزيه و تحليل بايست فرض شود که سود سهام پرداختى ۸۰/۰ دلار بوده است.