در مورد قولنامه تعاريف مختلفى از طرف حقوقدانان ارائه گرديده و با اندک اختلاف در نحوه نگارش همه آنها، يک نوع تعريف را بيان داشته‌اند:


”قولنامه نوشته‌اى است؛ غالباً عادى و حاکى از توافق بر واقع ساختن عقدى در موردى که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت، مبلغى به‌عنوان وجه التزام است“. (محمد جعفر جعفرى لنگرودي، ترمينولوژى حقوقي، ص ۵۵۲)


قولنامه ممکن است رسمى باشد يا عادي. امتيازى که قولنامه رسمى بر قولنامه عادى دارد، اين است که امضاء ذيل سند رسمي، از تکذيب و ترديد مصون است و در ثانى در صورتى‌که وجه التزامى در متن قولنامه رسمى قيد شده باشد، با جمع بودن شرايط خاص مى‌توان از اجراء ثبت، تقاضاى صدور اجرائيه نمود.