اوراق بهاءدار قابل تبديل، اوراقى هستند که توسط دارندهٔ آن و براساس شرايط توافق‌شده قابل تبديل به سهام عادى باشند. اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سهام ممتاز قابل تبديل مثال‌هائى از اين نوع اوراق هستند. زمانى‌که دارندهٔ ورقهٔ بهاءدار قابل تبديل اقدام به مبادله مى‌کند، در ازاء ورقهٔ بهاءدار خود و بدن پرداخت پول، تعداد مشخصى سهام عادى دريافت مى‌کند. برخى که با آن، ورقهٔ بهاءدار قابل تبديل به سهام عادى تبديل مى‌شود. نسبت تبديل ناميده شده و به‌صورت زير محاسبه مى‌شود.


ارزش اسمى ورقهٔ بهاءدار قابل تبديل / قيمت تبديل = نسبت تبديل


قيمت تبديل، ارزش مؤثرى است که دارندهٔ ورقهٔ بهاءدار قابل تبديل، در زمان تبديل بابت هر سهم عادى متحمل مى‌شود. قيمت و نسبت تبديل، در زمان انتشار اين‌گونه اوراق بهاءدار مشخص مى‌شود. قيمت تبديل متأثر از رشد بالقوهٔ شرکت است لذا هرچه رشد بالقوه بيشتر باشد، قيمت تبديل نيز بالاتر خواهد بود.


اوراق قرضهٔ قابل تبديل، ماهيتى شبيه سهام دارد زيرا ارزش بازار آن، به ارزش آن در صورت تبديل (و نه ارزش اوراق قرضه بودن آن) بستگى دارد.