- انتخاب هيئت‌مديره:

طبق مادهٔ ۸۸ قانون تجارت تصميمات مجمع عمومى عادى هميشه با اکثريت معتبر است جز در مورد انتخاب اعضاء هيئت‌مديره و بازرسان. براى انتخاب مديران تعداد آراء هر رأى‌دهنده در عدد مديرانى که بايد انتخاب شوند ضرب مى‌شود.


در برخى کشورها، براى سهام عادى حق رأى انباشته نيز وجود دارد. با چنين حقي، سهامدار مى‌تواند به‌جاى يک رأي، چندين رأى به يک مدير خاص بدهد. وجود حق رأى انباشته، گروه‌هاى اقليت را قادر مى‌سازد با اختصاص تمامى رأى خود به يک يا چند نفر، مدير موردنظر خود را انتخاب کنند. از طريق حق رأى انباشته و حق رأى وکالتي، همچنين عدم حضور تعدادى از سهامداران در مجتمع عمومى و پراکندگى سهامداران جزء امکان کنترل مؤثر شرکت با تعداد سهام کم امکان‌پذير مى‌شود. تعداد آراء لازم براى انتخاب اعضاء موردنظر در هيئت‌مديره به‌شرح زير قابل محاسبه است:


= تعداد آراء لازم براى انتخاب d نفر
(۱ + تعداد اعضاء هيئت مديره) / (تعداد آراء حاضر در مجمع × d )


مثال: تعداد سهام شرکتى ۱۲۰،۰۰۰ سهم و اعضاء هيئت‌مديره آن پنج نفر است. تعداد آراء لازم براى انتخاب ۳ عضو هيئت‌مديره حداکثر چقدر است؟


۶۰،۰۰۱ = (۱ + ۵) / [۱+ (۱۲۰،۰۰۰ × ۳)]


ملاحظه کنيد که به‌جاى ۵/(۳ × ۱۲۰،۰۰۰ يعنى ۷۲،۰۰۰ حق رأي، فقط ۶۰،۰۰۱ رأى لازم است. در اين مثال اگر تعداد آراء حاضر در مجمع ۵۰% کل آراء باشد، حق رأى لازم به‌شرح زير خواهد بود:


۳۰،۰۰۱ = ۱ + [ (۱ + ۵) / (۶۰،۰۰۰ × ۳) ] = تعداد آراء لازم