- محاسبه جريان‌هاى نقدى ورودى:

وجوه نقدى که به درون شرکت جريان مى‌يابد به دو بخش تقسيم مى‌شود:


۱. دريافت به‌دليل فروش‌هاى نقد و نسيه


۲. ساير وجوهى که با فروش رابطه مستقيم دارد. ما اينها را جداگانه محاسبه مى‌کنيم


فروش‌هاى نقد و نسيه. فروش‌هاى شرکت هنگامى نقد انگاشته مى‌شود که شرکت وجوه آن را به‌صورت نقد يا چک دريافت کند. وجوه دريافتى در همان ماه که چنين فروش‌هائى انجام مى‌شود به‌عنوان وجوه نقدى که به داخل شرکت جريان مى‌يابد منظور مى‌شود. حساب‌هاى دريافتنى نيز که از راه فروش نسيه به‌وجود مى‌آيد در آن ماه که مطالبات شرکت وصول شود به‌عنوان جريان نقدى ورودى انگاشته مى‌شود. فروش‌هائى را که به‌وسيله کارت‌هاى اعتبارى انجام مى‌گيرد نيز نسيه به حساب مى‌آورند. در مورد ”شرکت نمونه“ (همانند وضع بسيارى از شرکت‌ها) درصدى از مطالبات هيچ‌گاه وصول نمى‌شود و مطالبات سوخت‌شده به حساب مى‌آيد. مطالبات سوخت‌شده درصدى از کل فروش ماه هستند.


در پيش‌بينى فروش ”شرکت سهامى نمونه“ مقادير مربوط به فروش نقدي، حساب‌هاى دريافتني، وصول مطالبات و مطالبات سوخت‌شده به‌شرح ذيل است:


اين درصدها براساس تجربه‌هاى گذشته شرکت قرار دارد:


فروش ماهانه درصد
فروش نقدى ۱۵
حساب‌هاى دريافتنى که يک ماه پس از فروش وصول مى‌شود ۶۰
حساب‌هاى دريافتنى که دوماه پس از فروش وصول مى‌شود ۲۰
مطالبات سوخت‌شده ۵

۱۰۰


از آنجا که پيش‌‌بينى مى‌شود در ماه فروردين فروش به ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال برسد، وجوه نقدى که به درون شرکت جريان مى‌يابد به‌صورت ذيل محاسبه مى‌شود (ارقام به هزار ريال):


۷۵۰۰   =   ( ۵۰۰۰۰ ) ( ۱۵/۰ ) فروردین
۳۰۰۰۰   =   ( ۵۰۰۰۰ ) ( ۶۰/۰ ) اردیبهشت
۱۰۰۰۰   =   ( ۵۰۰۰۰ ) ( ۲۰/۰ ) خرداد

۴۷۰۵۰
۲۵۰۰

  =   ( ۵۰۰۰۰ ) ( ۰۵/۰ ) مطالبات سوخت شده
۵۰۰۰۰
             


کل وجوه نقدى که در ده‌ماه، از راه فروش‌هاى نقد و نسيه به درون ”شرکت سهامى نمونه“ جريان مى‌يابد، در نخستين بخش جدول شرکت سهامى نمونه: جريان‌هاى نقدى ورودى و خروجى خرداد تا اسفند (ارقام به هزار ريال) نشان داده شده است. درصدهاى مفروض با توجه به فروش‌هاى نقد و نسيه محاسبه شده است. توجه کنيد که بخشى از وجوهى که در ماه خرداد به درون شرکت جريان مى‌يابد براساس فروش ماه‌هاى فروردين و ارديبهشت قرار دارد و به همين علت بايد فروش ماه‌هاى فروردين و ارديبهشت را نيز پيش‌بينى کرد.


ساير وجوه نقدى که به درون شرکت جريان مى‌يابد. در دورهٔ برنامه‌ريزى‌شده علاوه بر پول نقدى که از راه فروش به‌دست مى‌آيد، وجوه ديگرى نيز به درون شرکت جريان مى‌يابد که بايد در بودجه نقدى گنجانيده شود. استرداد ماليات، وجوهى که محل فروش اوراق بهاءدار قابل‌معامله به‌دست مى‌آيد و وجوهى که ار راه فروش ساير اقلام دارائى‌ به‌دست مى‌آيد، نمونه‌هاى وجوه نقدى هستند که با فروش رابطه مستقيم ندارند.