محاسبه وجوهى که به خارج از شرکت جريان مى‌يابد. وجوهى که از شرکت خارج مى‌شود به پنج دسته تقسيم مى‌شود:


۱. پرداخت بابت خريد


۲. پرداخت بابت حقوق دستمزد


۳. پرداخت بابت ساير هزينه‌هاى عملياتى


۴. پرداخت ماليات


۵. ساير پرداخت‌ها. هريک از اين پرداخت‌ها به‌طور جداگانه محاسبه مى‌شود


پرداخت بابت خريد کالا. از آنجا که غالب خريدها به‌طور نسيه انجام مى‌شوند، حساب‌هاى پرداختنى به‌وجود مى‌آيد. پرداخت‌هاى انجام‌شده بابت خريد در همان ماه که پول نقد (يا چک) پرداخت مى‌شود. به‌عنوان جريان نقدى خروجى در جدول نقدى منظور مى‌شود.


حال بايد هنگامى که پرداخت‌هاى نقدى (از بابت خريد) براساس فروش پيش‌بينى شده محاسبه مى‌شود چند درصد از هر ريال فروش بابت خريد پرداخت خواهد شد. براى تخمين درصد مزبور مى‌توان از صورت سال قبل استفاده کرد و براى انجام دادن اين‌کار بايد هزينه خريد متعلق به سال قبل را بر خالص فروش آن سال تقسيم کرد سپس اين درصد را در فروش پيش‌بينى‌شده ضرب کرد تا وجوه نقدى که بابت خريد پرداخت مى‌شود به‌دست آيد.