براى محاسبه ارزش ذاتى اوراق قرضه بايد با برخى واژه‌ها و اصطلاحات خاص اين موضوع آشنا شد. اين واژه‌ها با قيمت، نرخ بهره و نرخ بازده در ارتباط هستند.


۱. اوراق قرضه. اوراق قرضه سندى است که وام‌هاى بلندمدت شرکت را نشان مى‌دهد. به‌موجب اين سند، شرکت متعهد است هر ساله مبلغ مشخصى را به‌عنوان بهره پرداخت کند و در تاريخ سررسيد نيز متعهد به پرداخت اصل وام است.


۲. ارزش اسمي. نشان‌دهنده اصل مبلغ وام است. در تاريخ سررسيد اوراق قرضه، اين مبلغ بايد بازپرداخت شود (مگر اينکه شرکت صادرکننده قبل از موعد مقرر، اوراق قرضه را بازخريد کند).


۳. قيمت. قيمت اوراق قرضه در بازار به‌صورت درصدى از ارزش اسمى آن بيان مى‌گردد. براى مثال، اگر ارزش اسمى يک برگ از اوراق قرضه شرکتى ۱۰ ميليون ريال باشد و قيمت آن ۱۰۰ اعلان گردد، به‌معناى اين است که آن اوراق به قيمتى برابر ۱۰۰ درصد ارزش اسمى يا ۱۰ ميليون ريال معامله گرديده است. اگر قيمت اين اوراق قرضه در بازار ۵/۱۰۲ اعلان گردد، يعنى به مبل ۱،۰۲۵،۰۰۰ ريال معامله شده‌اند. اگر ارزش اسمى يک برگ از اوراق قرضه ۵ ميليون ريال باشد و قيمت آن در بازار ۷۶ اعلان گردد، در واقع هر برگ از اين اوراق قرضه به مبلغ ۳،۸۰۰،۰۰۰ ريال معامله شده است.


۴. نرخ بهره اوراق قرضه. نرخ بهره‌اى است که بر مبناى ارزش اسمى اوراق پرداخت مى‌شود. اين نرخ در طول عمر اوراق قرضه ثابت است و اگر غير از اين باشد، نرخ مربوط اعلان خواهد شد.


۵. مبلغ بهره. اين رقم مساوى است با نرخ بهره اوراق قرضه ضربدر ارزش اسمى آن. براى مثال، اگر ارزش يک برگ از اوراق قرضه ميليون ريال و نرخ بهره آن ۱۱ درصد اعلان شده باشد، بهره پرداختى آن سالانه ۵۵۰،۰۰۰ ريال خواهد شد از آنجا که نرخ بهره در طول عمر اوراق ثابت است، مبلغ پرداختى هم بايد ثابت باشد.


۶. نرخ بازده جاري. اين رقم مساوى است با نسبت مبلغ بهره سالانه اوراق قرضه به قيمت کنونى آن در بازار. براى مثال، اگر ارزش اسمى يک برگ از اوراق قرضه ۵ ميليون ريال، نرخ بهره اعلان‌شده ۱۰ درصد و قيمت آن در بازار ۹۶ (ريال ۴،۸۰۰،۰۰۰) باشد، نرخ بازده جارى آن ۴۲/۱۰ درصد خواهد شد:


%۱۰/۴۲ = ۴،۸۰۰،۰۰۰ ÷ ۵۰۰،۰۰۰


۷. نرخ بازده تا سررسيد. نرخ بازده تا سررسيد همان نرخ بازده داخلى اوراق قرضه است و به اين ارقام بستگى دارد: قيمت خريد، ميزان بهره و ارزش اسمى آنکه در سررسيد دريافت مى‌گردد. بازده کل اوراق قرضه همان نرخ تنزيلى است که با استفاده از آن ارزش فغلى خالص جريانات نقدى مساوى صفر گردد؛ به‌عبارت ديگر، اين نرخ نشان مى‌دهد که اگر شخصى اوراق قرضه را تا تاريخ سررسيد نگهدارى کند، متوسط نرخ بازدهى سالانه وى چه‌قدر خواهد شد.


۸. فروش زير ارزش اسمى (فروش به کسر). گاهى اوراق قرضه‌اى زير ارزش اسمى به فروش مى‌رسد. از آنجا که ميزان بهره اوراق قرضه ثابت است، نرخ بازده داخلى يا نرخ بازده تا سررسيد قرضه‌اى که زير ارزش اسمى به فروش مى‌رسد از نرخ اعلان‌شده بيشتر خواهد شد.


۹. فروش بالاى ارزش اسمى (فروش به صرف). در مواردى اوراق قرضه بالاى ارزش اسمى به فروش مى‌رسند. بديهى است نرخ بازده داخلى يا نرخ بازده تا سررسيد اوراق قرضه‌اى که بالاى ارزش اسمى به فروش مى‌رسند از نرخ بهره اعلان‌شده کمتر خواهد شد.