برخى از ويژگى‌هاى اوراق قرضه در تعريفى که از اين اوراق داده مى‌شود گنجانده شده است. اين ويژگى‌ها به‌شرح زير است.


۱. سند بستانکاري. دارنده يک برگه از اوراق قرضهٔ بستانکارِ شرکتى است که اين برگ را منتشر کرده است. او به‌عنوان بستانکار حق دريافت اصل مبلغ اسمى و بهرهٔ آن را دارد و حقوق وى در سند قرارداد وام تعيين شده است، ولى دارنده اوراق قرضه هيچ نوع مالکيتى در شرکت ندارد و چيزى از بابت سود سهم (که به سهامداران پرداخت مى‌شود) به او نخواهد رسيد.


۲. تاريخ سررسيد معين. معمولاً اوراق داراى سررسيد مشخص هستند. برخى از اوراق قرضه در يک مقطع معين زمانى سررسيد مى‌شوند و برخى ديگر به‌تدريج سررسيد مى‌شوند، به‌گونه‌اى که اکثر آنها قبل از سررسيد بازخريد خواهند شد.


۳. ارزش اسمي. معمولاً اوراق قرضه داراى ارزش اسمى مشخص هستد.


۴. اولويت. اگر شرکتى که اوراق قرضه منتشر کرده است ورشکست شود، دارندگان اوراق قرضه در رابطه با دريافت اصل و فرع خود بر صاحبان سهام عادى حق تقدم دارند. اگر شرکتى چند نوع اوراق قرضه منتشر کرده است، ترتيب اولويت آنها در قراردادهاى مربوط قيد مى‌شود.


۵. وثيقه. بعضى از شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق قرضه يا وثيقه مى‌کنند؛ مثلاً ممکن است شرکت زمين و ساختمان خود را وثيقه اوراق قرضه قرار دهد. شرکت‌هائى که داراى اعتبار و شهرت هستند معمولاً اوراق قرضه بدون وثيقه انتشار مى‌دهند.


۶. حق رأى. به‌طور کلي، دارندگان نوع خاصى از اوراق قرضه در موارد خاصي، در تصميم‌گيرى‌هاى شرکت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه‌هاى ديگر يا در مورد ادغام شرکت در شرکت‌هاى ديگر) داراى حق رأى باشند. فراتر اينکه، اگر شرکتى شرايط مندرج در قرارداد اوراق قرضه را رعايت نکند (به‌اصطلاح از مفاد آن عدول کند) دارندگان اوراق قرضه مى‌توانند بر بسيارى از فعاليت‌هاى شرکت اعمال قدرت کنند.


۷.امين‌ِ دارندگان اوراق قرضه. اگر اوراق قرضه به‌صورت عرضه اختصاصى به خريدار فروخته شود. فقط شرکت منتشرکننده و خريدار طرف قرارداد هستند. ولى اگر اوراق قرضه به‌طور عمومى به تعداد زيادى از خريداران فروخته شود، غير از طرفين قرارداد يک شخص سوم به نام امين طرف قرارداد است که به نمايندگى از طرف دارندگان اوراق قرضه بر اجراء تعهدات شرکت نظارت مى‌کند.


۸. نرخ بهره. در گذشته وضع به اين‌گونه بود که اوراق قرضه داراى نرخ بهره ثابت بودند و معمولاً در طول عمر آنها اين نرخ تغيير نمى‌کرد براى مثال، نرخ بهره سالانه اوراق قرضه بيست ساله ۷ درصد تعيين مى‌گرديد، شخص خريدار مى‌دانست که اگر انتشاردهنده اوراق قرضه با بحران مالى مواجه نشود، بازدهى به ميزان ۷ درصد به‌دست خواهد آورد. ولي، در حال حاضر نرخ بهره اکثر اوراق قرضه‌هائى که به تازگى منتشر مى‌شوند. ثابت نمى‌باشد. معمولاً اينها را ”اوراق قرضه با نرخ شناور“ مى‌نامند. ميزان بهره آنها در آينده به نرخ بهره ساير اوراق بهاءدار رايج در بازار (مثل اوراق خزانه) بستگى دارد.