۱. ارزش اسمى و ارزش نقدينگي. سهام ممتاز داراى ارزش اسمى هستند و برخى از آنها هم داراى ارزش اسمى نيستند. اگر سهام ممتاز شرکتى داراى ارزش اسمى نباشد، داراى ارزش نقدينگى خواهد بود. ارزش اسمى سهام ممتاز عبارت است از مبلغى که شرکت منتشرکننده با فروش هر سهم به‌دست مى‌آورد. در اين‌صورت، ارزش نقدينگى برابر است با کل ادعاى دارندگان اين سهام، شامل ارزش اسمى به‌اضافه سود سهام سنوات قبل که پرداخت نشده است.


۲. قيمت. منظور قيمت يک سهام ممتاز در بازار است.


۳. نرخ سود هر سهم. اين نرخ به‌صورت درصدى از ارزش اسمى سهام ممتاز اعلان مى‌گردد.


۴. نرخ بازده. نرخ بازده يک سهم ممتاز براساس بازده جارى آن تعيين مى‌شود؛ يعنى براى محاسبه آن سود تقسيمى هر سهم را بر قيمت روز هر سهم تقسيم مى‌کنند. سهام ممتاز بدون سررسيد است.


محاسبه ارزش ذاتى (سهام ممتاز) مبتنى بر دو فرض است: اول، شرکت هميشه مصمم است که سود سهام ممتاز را بپردازد، به‌گونه‌اى که مى‌توان تقريباً نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز اطمينان کامل داشت؛ دوم، سود سهام ممتاز سالى يک‌بار پرداخت مى‌شود و خريدار اين سهام يک سال پس از خريد، سود سهام خود را از شرکت دريافت مى‌کنند.