براى اندازه‌گيرى درجه ريسک مالى از فرمول درجه اهرم مالى استفاده مى‌شود. آن معادله به شکل زير خواهد بود:


درجه اهرم مالى = Y / [ Y - I - E / ( ۱ - t) ]


به دو دليل از اين معادله استفاده مى‌شود: اول، درجه، اهرم مالى نشان‌دهندهٔ ميزان ريسک مالى است؛ دوم، اين معادله از همان متغير مستقلى (Y) استفاده مى‌شود که براى محاسبه ميزان بازده مورد استفاده قرار گرفت.