اکثر فروش‌هائى که بين شرکت‌ها انجام مى‌شود براساس اعتبارات تجارى صورت مى‌گيرد. معمولاً اين نوع اعتبارات بدون وثيقه هستند، بهره به آنها تعلق نمى‌گيرد و به خريدار فرصت ۹۰ روزه مى‌دهند که بدهى خود را پرداخت کند.