”اهرم“ مفهوم و کاربردى عمومى دارد. کاربرد اين عبارت فقط به امور مالى و تجارى محدود نمى‌شود و مى‌توان براى تجزيه و تحليل انواع مسائل از آن استفاده کرد. با استفاده از اهرم مى‌توان واکنش يک متغير وابسته را (نسبت به تغييرات يک متغير مستقل) محاسبه کرد. به‌طور کلى اهرم عبارت است از: درصد تغيير متغير وابسته تقسيم بر درصد تغييرات متغير مستقل ـ ويژگى‌ها و تفسيرهاى اهرم عملياتى و نيز ساير انواع اهرم‌ها بر اين اصل کلى قرار دارند.