بخش مالى صورت سود و زيان با رقم ”سود قبل از بهره و ماليات“ آغاز مى‌شود و با رقم سود هر سهم پايان مى‌يابد. اين بخش از صورت سود و زيان دربردارنده هزينه بهره وام‌ها و اوراق قرضه، ماليات‌ها و سود سهام ممتاز است. اين اقلام (به استثناء ماليات) هزينه‌هائى هستند که شرکت براى تأمين مالى به مصرف رسانيده است. به‌علاوه، اين بخش از صورت سود و زيان، سود سهام پرداخت‌شده به صاحبان سهام عادى را نيز دربردارد و نشان‌دهندهٔ وجوهى است که به حساب سود انباشته منتقل شده است. اگر مسئلهٔ تجزيه و تحليل هزينه و سود مطرح باشد، به سودى که به صاحبان سهام عادى پرداخت مى‌شود يا به حساب سود انباشته منتقل مى‌گردد، توجه نمى‌شود بلکه آنچه موردتوجه قرار مى‌گيرد سود هر سهم است.


سود قبل از بهره و ماليات يک متغير مستقل است؛ زيرا در ابتداى دوره مالى مقدار آن مشخص نيست و مى‌تواند متفاوت از رقم پيش‌بينى گردد. بهره و سود سهام ممتاز، در دوره موردنظر، هزينه‌هاى ثابت تأمين مالى هستند. به‌علاوه، نکتهٔ قابل‌توجه اين است که رقم سود قبل از بهره و ماليات در بخش عملياتى (صورت سود و زيان) يک متغير وابسته و در بخش مالي، يک متغير مستقل است و اين مسئله کمک مى‌کند که دو بخش صورت سود و زيان را به هم مرتبط سازيم.