بخش عملياتى باعث به‌وجود آمدن سود قبل از بهره و ماليات مى‌شود که در بخش تأمين مالى براى محاسبه سود هر سهم از آن استفاده مى‌شود. صورت جبرى اين‌صورت را که بيش از اين با نام معادله B نشان داديم دوباره مى‌نويسيم:


T ( P - v ) - F - I ]( ۱ - t ) - E]

= EPS
                      N


با استفاده از اين معادله سود هر سهم را محاسبه مى‌کنيم. اگر ميزان فروش، قيمت، هزينه متغير يک واحد محصول، هزينه‌هاى ثابت، ماليات و تعداد سهام عادى مشخص باشد، مى‌توان سود هر سهم را محاسبه کرد.


در اين معادله، فروش يک متغير مستقل و سود هر سهم يک متغير وابسته است. فرض بر اين است که دردوره حسابداري، سايرعوامل ثابت باشند. درمعادله B عبارت T(P - V) - F نشان‌دهنده سود قبل از بهره و ماليات است که به‌عنوان رابط بين دو بخش صورت سود و زيان از آن استفاده مى‌شود.