هنگامى‌که قرارداد يک وام بسته مى‌شود، بهتر است بر سر مبلغ هريک از اقساط بازپرداخت توافق شود. اگر نرخ بهره مشخص باشد مى‌توان تعداد اقساط بازپرداخت را تعيين کرد؛ اگر نرخ بهره مشخص باشد مى‌توان تعداد اقساط بازپرداخت را تعيين کرد؛ ولى در چنين مواردى با دو مسئله روبه‌رو خواهيم شد:


۱. مبلغ قسط بايد بيش از بهرهٔ متعلق به نخستين سال بازپرداخت وام باشد؛ زيرا در غير اين‌صورت هيچ‌گاه نمى‌توان آن وام را بازپرداخت (تسويه) کرد.


۲. به‌ندرت امکان دارد تعداد اقساط به‌صورت اعداد صحيح باشند و احتمالاً جزء اعشار دارند. در چنين حالتى مبلغ قسط آخر بزرگ‌تر از ساير اقساط درخواهد آمد.