متداولترين کاربرد رياضيات در امور مالى محاسبه ارزش فعلى اقساط است. نمونه‌هاى آن عبارتند از تهيه جدول بازپرداخت اقساط يک وام، محاسبه قيمت اوراق قرضه و ارزيابى انواع قراردادهاى بلندمدت اجاره. استفاده از جدول متعلق به ارزش فعلى اقساط آينده کار محاسبه را تا حد زيادى آسان مى‌سازد.