شرکت‌ها براى گرفتن اين نوع وام‌ها به بانک سفته يا تضمين کتبى مى‌دهند. در رابطه با تسهيلات اعتبارى کوتاه‌مدت، مانند حد اعتبار، سررسيد سفته‌ها ۹۰ روزه است. وقتى بانک تسهيلات اعتبارى را به‌صورت ”اعتبار در حساب جاري“ به شرکتى مى‌دهد، اگر گيرنده وام خلاف مفاد قرارداد عمل نکرده باشد، برحسب تقاضاى شرکت وام‌گيرنده بانک موظف به تمديد سفته‌ها است. در قرارداد وام، نرخ بهره سالانه، زمان بازپرداخت اقساط و تاريخ سررسيد وام قيد مى‌گردد. بانک‌ها وجوه اين وام‌ها را به‌صورت چک يا نقد به مشتريان خود نمى‌دهند، بلکه آنها را به حساب جارى مشتريان خود منظور مى‌کنند و مشتريان با کشيدن چک از آنها برداشت مى‌کنند. اگر گيرنده وام قبل از موعد مقرر بدهى خود را پرداخت کند، معمولاً از اين بابت جريمه‌اى نمى‌پردازد.


مثال:

به شرکتى يک ”حد اعتباز“ به مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال داده شده است. مدت اين اعتبار يک سال است و از اول خرداد شروع مى‌شود. بانک قرار است سفته‌هاى ۹۰ روزه، هريک به مبلغ ۱۰ ميليون ريال از شرکت بگيرد. شرکت بايد روز اول هر ماه بهره اين اسناد را پرداخت کند. نرخ بهره سالانه اين وام ۱۲ درصد است که به‌صورت ماهانه دريافت خواهد شد. نرخ بهره ماهانه برابر با ۱ درصد است. (۰۱/۰= ۱۲ ÷ ۱۲/۰)


فرض کنيد که اين شرکت در اول تيرماه ۱۰ ميليون ريال و در اول مردادماه ۲۵ ميليون ريال و در اول شهريورماه ۳۰ ميليون ريال وام بگيرد. فرض کنيد سفته تيرماه در اول مهرماه تمديد گردد و بقيه سفته‌ها در تاريخى سررسيد بازپرداخت شوند.


شرکت بايد از اول مردادماه شروع به پرداخت بهره کند. ميزان بهره‌هاى ماهانه به‌شرح زير خواهد بود:

جدول ميزان بهره‌هاى ماهانه

تاريخ پرداخت بهره اول وام
(به ميليون ريال)
ميزان بهره يک ماهه
(به هزار ريال)
اول مرداد ۱۰ ۱۰۰
اول شهريور ۳۵ ۳۵۰
اول مهر ۶۵ ۶۵۰
اول آبان ۶۵ ۶۵۰
اول آذر ۴۰ ۴۰۰
اول دى ۱۰ ۱۰۰