گونه ديگرى از تجزيه و تحليل نسبت‌ها نياز به تهيه صورت‌ها براساس مقياس مشترک ـ common size statement يا صورت درصدها دارد. در اين‌صورت، هريک از اقلام تشکيل‌دهنده صورت سود و زيان به‌صورت درصدى از خالص فروش (يا هريک از اقلام تشکيل‌دهندهٔ ترازنامه به‌صورت درصدى از کل دارائى‌ها) نوشته مى‌شود.


در جدول ذيل صورت سود و زيان براساس مقياس مشترک شرکت سهامى برادران از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ نشان داده شده است.

جدول صورت سود و زيان براساس مقياس مشترک شرکت سهامى برادران (۱۳۷۲ لغايت ۱۳۷۶)

۱۳۷۶ ۱۳۷۵ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۲
خالص فروش %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰
انواع هزينه‌ها:
بهاء تمام‌شده
کالاى فروش‌رفته %۶۱/۸ %۶۲/۵ %۶۳/۳ %۶۲/۵ %۶۴/۳
هزينه‌هاى اداري ۲۱/۲ ۲۱ ۲۰/۵ ۲۱/۳ ۲۱/۱
ساير هزينه‌ها ۵/۱ ۴/۹ ۵/۷ ۵/۴ ۵
جمع %۸۸/۱ %۸۸/۴ %۸۹/۵ %۸۹/۲ %۹۰/۴
سود قبل از هزينه
بهره و ماليات ۱۱/۹ %۱۱/۶ %۱۰/۵ %۱۰/۸ %۹/۶
هزينه بهره ۲/۶ ۲/۶ ۲/۹ ۲/۷ ۲/۵
سود قبل از ماليات %۹/۳ %۷/۶ %۸/۱ %۷/۱
ماليات شرکت ۴/۳ ۴/۱ ۳/۵ ۳/۸ ۳/۳
سود پس از کسر ماليات %۴/۹ %۴/۱ %۴/۳ %۳/۸


داده‌هاى مربوط به جدول صورت سود و زيان براساس مقياس مشترک شرکت سهامى برادران (۱۳۷۳ لغايت ۱۳۷۶) از گزارش‌هيا سالانه شرکت سهامى برادران گرفته شده است. براى تهيه صورت سود و زيان براساس مقياس مشترک، اين درصدها (بر مبناى يک‌دهم درصد) گرد شده‌اند؛ در نتيجه، نسبت حاشيه سود (به‌جاى ۹۷/۴ درصد) ۵ درصد نوشته شده است.


در سال ۱۳۷۶، بهاء تمام‌شدهٔ کالاى فروش‌رفته و هزينه‌هاى جارى به ۱/۸۸ درصد خالص فروش شرکت سهامى برادران رسيد. هزينه بهره به ۵/۲ درصد و ماليات به ۳/۴ درصد رسيد. رقم ۵ درصد که سود پس از کسر ماليات است، نشان‌دهنده حاشيه سود شرکت است. چنانچه هزينه‌هاى جارى به‌صورت درصدهائى از خالص فروش درآيند و ارقام به‌دست آمدهٔ متعلق به سال‌هاى ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ با هم مقايسه شوند، تغيير زيادى در آنها ديده نمى‌شود.