با استفاده از اين نسبت‌ها عملکرد کلى شرکت و مديريت آن ارزيابى مى‌شود. با اين نسبت‌ها به بازده شرکت از ديدگاه‌هاى متفاوت ذيل توجه مى‌کنند: ۱. از نظر سود هر سهم؛ ۲. براساس هر ريال فروش؛ ۳. برمبناى هر ريال از دارائى‌ها؛ ۴. براساس هر ريال از حقوق صاحبان سهام شرکت.