با استفاده از اين نسبت، مقدار منابع مالى شرکت که به‌وسيله بستانکاران تأمين شده است محاسبه مى‌شود. شيوه محاسبه بدين‌ترتيب است که کل بدهى‌هاى بلندمدت را به حقوق صاحبان سهام تقسيم مى‌کنند در مورد شرکت سهامى برادران اين نسبت‌ها عبارت است از (ارقام به هزار ريال):


حقوق صاحبان سهام / بدهى‌هاى بلندمدت = نسبت بدهى‌هاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
= سال ۱۳۷۶) ۴۲% يا ۴۲/۰ = ۳،۲۴۲،۵۰۰ / ۱،۳۵۰،۰۰۰)
= سال ۱۳۷۵) ۵۲% يا ۵۲/۰ = ۲،۷۲۵،۷۵۰ / ۱،۴۲۵،۰۰۰)


در مورد شرکت يادشده، به سه دليل اين نسبت از ۵۲% به ۴۲% کاهش يافت: ۱. يکى از بدهى‌هاى بلندمدت شرکت که سررسيد شده بود، بازپرداخت شد؛ ۲. اين شرکت از راه فروش تعداد ديگرى سهم عادي، بر مقدار حقوق صاحبان سهام افزود؛ ۳. بر مقدار حساب سود انباشته نيز افزوده شد.