”صورت سود انباشته“ نشان‌دهندهٔ مقدار سودى است که به سهامداران (صاحبان سهام عادي) پرداخت نگرديده و دوباره در آن شرکت سرمايه‌گذارى شده است.


معمولاً صورت جريان نقدى نيز پيوست صورت سود و زيان و ترازنامه است. اين‌صورت در پى مى‌آيد.


صورت‌هاى مالى معمولاً با يادداشت‌هاى پيوست و شرح و تفصيل‌هاى اضافى در خصوص اقلام خاص ترازنامه و صورت سود و زيان مستند مى‌شوند. اين اسناد معمولاً با عنوان ”يادداشت‌هاى پيوست صورت‌هاى مالي“ تنظيم مى‌شوند. اين توضيحات دربردارندهٔ داده‌ائى است که براى تجزيه و تحليل صورت‌هاى شرکت سهامى مفيد هستند. براى مثال، در يکى از يادداشت‌ها دربارهٔ روش استهلاک مورداستفادهٔ شرکت و هزينهٔ استهلاک که به‌صورت يک داده جداگانه در صورت سود و زيان نوشته نشده است بحث مى‌شود و در يادداشت ديگر، به تفصيل در مورد اجاره اقلامى از دارائى‌هاى ثابت که به‌صورت بلندمدت پرداخت مى‌گردد بحث مى‌شود. اين يادداشت‌ها به‌صورت سود و زيان شرکت سهامى برادران پيوست شده است. توضيحات يادشده نشان مى‌دهد که شرکت هيچ نوع از دارائى‌ها را اجاره نکرده است. مقدار هزينه استهلاک نيز در اين يادداشت مشخص شده است.


در صورت سود انباشته، يکى از روابط مهم بين فعاليت‌هاى شرکت و وضع مالى آن (با توجه به مندرجات صورت سود و زيان و ترازنامه) نشان داده شده است. افزايش سود انباشته مندرج در ترازنامه، با تفاوت بين سود خالصِ گزارش‌شده در صورت سودو زيان و سود سهام تقسيم‌شده برابر است. براى نشان دادن روابط متقابل اين صورت‌هاى مالى راه‌هائى وجود دارد. توليد و فروش کالا و خدمات شرکت، در حساب‌هاى مربوط به درآمد و هزينه‌هاى صورت سود و زيان و در حساب‌هاى متعددى از ترازنامه نشان داده مى‌شود. هنگامى‌که موجودى کالا به فروش برسد، موجودى کالا در حساب‌بهاء تمام‌شده کالاى فروش رفته (موجود در صورت سود و زيان) به هزينه دوره تبديل مى‌شود. حساب‌هاى نقدى و بانک و دريافتنى (بدهکاران) که از اقلام تشکيل‌دهنده ترازنامه هستند افزايش مى‌يابد. لازم به يادآورى است که براى پرداخت حساب‌هاى پرداختنى (موجود در ترازنامه) و هزينه‌هاى عملياتى مربوط (که در صورت سود و زيان نوشته مى‌شود) از حساب نقدى و بانک برداشت مى‌شود.