سومين صورت مهم، ”صورت جريان‌هاى نقدى ـ statement of cash flows“ است. در اين‌صورت، جريان‌هاى نقدى شرکت در فاصله دو دورهٔ مشخص زمانى محاسبه مى‌شود. بيشتر داده‌هاى اين‌صورت از دو ترازنامه‌اى که در آن دو دوره زمانى تهيه شده‌اند، گرفته مى‌شود. داده‌‌هاى اضافى نيز از صورت سود و زيان همين دوره زمانى گرفته مى‌شود. صورت جريان‌هاى نقدى به‌صورت يک منبع اطلاعات مالي، پيوست ترازنامه و صورت سود و زيان است که در گزارش‌هاى مالى سالانه منتشر مى‌شود و اين نشانهٔ اهميت اين‌صورت است.


نمودار جريان‌هاى نقدى درون شرکت وجوه نقدى را که درون شرکت جريان مى‌يابد نشان مى‌دهد. بيشتر عملياتى که در اين شکل ترسيم شده است، از منابع يا مصارف نقدى هستند که برخى مانند فروش‌هاى نقدى باعث جريان آنى وجوه نقد و برخى ديگر مانند خريد نسيه باعث جريان وجوه نقد در آينده مى‌شوند (در خصوص مورد اخير، وجوه نقد به خارج از شرکت جريان مى‌يابد). برخى از هزينه‌هاى جاري، مانند استهلاک، غيرنقدى هستند زيرا حتى شناسائى يا ثبت اين هزينه، در عين حال که باعث کاهش ماليات شرکت دولت مى‌شود، باعث خروج جريان نقدى نمى‌شود. نمودار جريان‌هاى نقدى درون شرکت همچنين نشان مى‌دهد که وجوه نقد، همزمان و مستمر جريان مى‌يابند و اين امر باعث مى‌شود تجزيه و تحليل همه جريان‌هاى نقدى که در يک دوره زمانى به‌وجود مى‌آيند، مشکل شود (اگرچه اين‌کار غيرممکن نيست). در صورت جريان‌هاى نقدي، ”خالص تغييراتي“ که در حساب‌هاى مختلف روى مى‌دهد تعيين مى‌شود.


جريان‌هاى نقدى درون شرکت
جريان‌هاى نقدى درون شرکت