در بيمه‌هاى دريائي، شرايط ”تمام خطر“، گسترده‌ترين پوشش را ارائه مى‌دهد. بيمه‌گران محافظه‌کار مدت‌ها از پذيرش رسمى اين مجموعه شرايط احتراز مى‌کردند اما پس از چندى بخش بزرگى از بازار شروع به‌ صدور بيمه‌نامه‌هائى با شرايط تمام خطر کرد. انستيتو بيمه‌گران لندن در پى تقاضاءِ روزافزون بيمه‌گذاران براى داشتن تأمين در مقابل کليهٔ خطرهاى بيمه‌پذير بود که رسماً به تدوين شرايط تمام‌خطر در مورد بيمهٔ محصولات اقدام کرد. اصولاً پوشش‌هاى جامع و کامل در کليهٔ رشته‌هاى بيمه‌اى مورد تقاضاءِ بيمه‌گذاران در هر بازار بيمه است، زيرا اعتبار دهندگان يا صاحبان کالا براى حفظ منافع و سرمايه‌هاى خود نياز به تأمين و پوشش‌هاى بيمه‌اى کامل دارند. بدين‌لحاظ اينگونه بيمه‌نامه‌ها امروزه جاى مناسب خود را در بازار ايران و ساير کشورهاى جهان باز کرده‌اند. قبل از يکنواخت‌ کردن شرايط بيمه‌نامه‌هاى تمام‌خطر، بيمه‌گران بازارهاى مختلف و حتى در يک بازار، اين پوشش را با متون متفاوت در اختيار بيمه‌گذاران خود قرار مى‌دادند. اما به‌علت بروز مشکلات بسيار و اختلافات زياد بين بيمه‌گران و بيمه‌گذاران در تعبير و تفسير شرايط ارائه‌شده، ايجاد هماهنگى و يکنواختى در تدوين شرايط اين بيمه‌نامه‌ها ضرورى به‌نظر رسيد. به همين دليل بود که انستيتوى بيمه‌گران لندن به تدوين آنها پرداخت و اين قوانين مورد استفادهٔ کليهٔ بازارها از جمله ايران قرار گرفت. البته اخيراً در ايران شرايط جديد A و B و C جايگزين آنها شده که مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.


در بيمه‌نامه‌هاى تمام‌خطر، بيمه‌گر خسارت‌هاى وارده به کالا را از زمان خروج آن از انبار فروشنده يا از بندر مذکور در بيمه‌نامه تا زمان تخليهٔ کالا در بندر مقصد يا تحويل آن به بيمه‌گذار جبران خواهد کرد. پرداخت خسارت‌هاى جزئى در اين پوشش بيمه‌اى بدون کسر فرانشيز در تعهد بيمه‌گر است.


- خسارت‌هائى که در بيمه‌نامهٔ A.R مورد تعهد بيمه‌گر است:

۱. از بين‌رفتن کامل مورد بيمه به‌علت حادثهٔ مشمول بيمه (واقعى يا فرضي).


۲. از بين‌رفتن بخشى از يک محموله، چنانچه کالا به بخش‌ها يا قسمت‌هاى مختلف تقسيم‌شده و بيمه‌گذار حمل آن را به‌دفعات مجاز شناخته باشد.


۳. خسارت ناشى از بارگيري، تخليه و جابه‌جائى از شناورى به شناور ديگر، چنانچه منجر به از بين‌رفتن پالت، نگله يا صندوق شود.


۴. خسارت‌هاى مستقيم (تفديه) ناشى از زيان همگاني.


۵. سهم هزينه‌ها و تعهدات ايجادشده ناشى از خسارت همگاني.


۶. هزينه‌هاى نجات کالا.


۷. هزينه‌هاى خاص، از قبيل هزينه‌هاى بارگيري، تخليه، انباردارى و حمل مجدد کالاى مورد بيمه از بندر پناه به مقصد.


۸. پرداخت خسارت‌هاى جزء (زيان اختصاصي) بدون کسر فرانشيز.


۹. پرداخت خسارت خطرهاى اضافى ديگر از قبيل دزدي، دله‌دزدى و عدم تحويل، آب شيرين، اکسيداسيون، نشت، زنگ‌زدگي، ريزش و سرخالى ‌شدن مايعات، له‌شدن، شکست، خم‌شدن، خراش برداشتن، لک‌شدن و خسارت‌هاى ناشى از رطوبت، دما و مجاورت با کالاى ديگر، (بو گرفتن و آلوده‌شدن).


- در بيمه‌نامهٔ A.R، خسارت‌هاى زير جزءِ تعهدات بيمه‌گر نخواهد بود:

۱. خسارت‌هاى ناشى از سوءِ نيت و اقدام‌هاى عمدى بيمه‌گذار يا نمايندگان وي.


۲. خسارت‌هاى ناشى از تأخير در حمل و عدم تحويل کالاى مورد بيمه، ولو اينکه به‌علت يکى از حوادث و خطرهاى مشمول و مورد تعهد بيمه‌گر پديد آمده باشد.


۳. خسارت‌هاى ناشى از عيب ذاتى يا کيفيت خاص مورد بيمه.


۴. خسارت‌هاى ناشى از عمل جانوران موذى از قبيل موش و حشرات.


۵. خسارت‌هاى مادى از قبيل تبخير يا کسرى مايعات که به‌علت حادثه پديد نيامده باشد.


۶. خسارت‌هاى ناشى از جنگ، شورش، آشوب و بلوا.


اين توضيح لازم است که اعتبار بيمه‌نامه‌هاى حمل و نقل در هر سه‌نوع W.A ،F.P.A و A.R از زمان بارگيرى کالاى مورد بيمه در وسيلهٔ حمل شروع و در تمام مدت حمل عادى و تا هنگام تخليهٔ آن در انبار بيمه‌گذار واقع در مقصد مندرج در بيمه‌نامه يا تحويل کالا به بيمه‌گذار يا انقضاءِ مدت ۶۰ روز از تخليهٔ کالا در بندر مقصد ادامه خواهد داشت. مدت زمان اعتبار اين بيمه‌نامه‌ها پس از تخليهٔ کالا از کشتى‌هاى اقيانوس‌پيما بر اساس عرف و مقررات متداول در ايران ۴۵ روز است که بر اساس درخواست بيمه‌گذار و با صدور الحاقيه تمديد مى‌شود.