بيمهٔ بويلر قديمى‌ترين نوع بيمهٔ مهندسى است. در اين بيمه‌، بيمه‌گر جبران خسارت‌هاى ناشى از انفجار را (اعم از انفجار داخلى و خارجى يا انهدام ماشين بخار) با توجه به رعايت مقررات و استانداردهائى که الزامى است به‌عهده مى‌گيرد. مقررات بازرسى و ايمنى بويلر و ماشين‌هاى بخار در کشورهاى مختلف جهان متفاوت است. گزارش بازرسى گزارشى بى‌طرفانه است و تنها هدف، حفظ ايمنى و جان کارکنان و اشخاص ثالث، همچنين حفظ اموالى است که در معرض خطر قرار مى‌گيرند. تجهيزاتى که تحت عنوان اموال مورد بيمه در بيمهٔ بويلر تحت پوشش قرار مى‌گيرند عبارتند از:


- انواع بويلر

- ژنراتورهاى بخار سريع

- ماشين‌هاى بخار غيرآتشى مانند داغ‌کننده‌هاى بخار (superheater)


تعهد بيمه‌گر عبارت است از جبران خسارت ناشى از انفجار و انهدام طبق تعريف: ”انفجار يعنى عمل ناگهانى و شديد فشار بخار يا هر مايع ديگر داخل منبع که موجب صدمهٔ بدنى و پرتاب محتويات به اطراف شود“؛ و ”انهدام يعنى تغيير شکل ناگهانى و خطرناک هر قسمت از ماشين که ناشى از فشار شديد بخار يا مايع باشد“.


غرامت يا خسارت‌هائى که پرداخت آن به‌عهدهٔ بيمه‌گر است:


- خسارت مادى وارده به ماشين و اموال ديگر بيمه‌گذار

- خسارت مادى وارده به اموالى که به بيمه‌گذار تعلق ندارد

- صدمهٔ بدنى يا فوت اشخاص ثالث (غير از کارکنان و افراد وابسته به بيمه‌گذار)


استثناءآت، علاوه بر استثناءِ عمومى نظير جنگ و مواد راديواکتيو، موارد زير جزءِ استثناءآت خاص بيمه‌نامهٔ بويلر است:


- انفجار لولهٔ گاز، خسارت‌هاى ناشى از آتش‌سوزى و خطرهاى طبيعي، خسارت‌هاى ناشى از به‌کار بردن ابزار و ادوات ايمني


- هزينه‌هاى تعمير و جايگزينى ناشى از نقص و عيب مانند پوسيدگي، ورم، ترک‌خوردن و نظاير آن.