در اين بيمه تعهد بيمه‌گر جبران زيان يا خسارت وارده به عمليات قرارداد، تجهيزات و واحدهاى توليدى ساختمانى و ماشين‌آلات همچنين خسارت‌هاى مالي، جرح و صدمات بدنى وارده به اشخاص ثالث است که از اجراءِ طرح ساختمانى ناشى مى‌شود. تأمين قرارداد بيمهٔ تمام ‌خطر مقاطعه‌کاران جامع است. بدين‌معنا که هر خطرى که صراحتاً استثناء نشده باشد پوشش بيمه‌اى دارد. لذا بيمه‌گر هرگونه زيان يا خسارت ناگهانى و پيش‌بينى نشده را که در طول مدت اعتبار قرارداد بيمه به اموال بيمه‌شده در محوطهٔ اجراءِ طرح ساختمانى وارد شود جبران مى‌کند. خسارت‌هاى ناشى از تحقق خطرهاى زير را بيمه‌گر تمام‌ خطر مقاطعه‌کاران جبران مى‌کند:


- آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه


- سيل، طوفان، زلزله


- طغيان آب


- سرقت با شکست حرز


- رعايت‌نکردن استاندارد و اجراءِ طرح با کيفيت نامطلوب، نداشتن مهارت، غفلت و خسارت ناشى از خطا يا سوءِ نيت اشخاص.


اما چه کسى مى‌تواند در قرارداد بيمهٔ تما‌م‌خطر مقاطعه‌کاران بيمه‌گذار باشد؟ صاحب‌کار و مقاطعه‌کاران (شامل مقاطعه‌کاران فرعي) مى‌توانند به‌عنوان بيمه‌گذار با بيمه‌گر قرارداد منعقد کنند.


- انواع عمليات و طرح‌هاى بيمه‌شده:

- ريسک‌هاى ساختمانى و ساده:

مجتمع‌هاى مسکوني؛ ساخت مراکز ادارى و بازرگاني؛ ساخت کارخانه‌هاى صنعتي؛ انبارسازي؛ هتل‌سازي؛ ساخت مدرسه و مراکز آموزشي؛ ساخت تئاتر و سينما؛ ساخت بيمارستان؛ و ساخت مراکز ورزشى و تفريحي.


- عمليات مهندسى شهري:

پل‌سازي؛ سدسازي؛ تونل‌سازي؛ ساخت فرودگاه؛ قطار زمينى و مترو؛ بندرسازي؛ ساخت لنگرگاه و بارانداز؛ اسلکه‌سازي.


- تأمين بيمه‌اى در بيمهٔ تمام‌خطر مقاطعه‌کاران:

بيمه‌نامهٔ تمام‌خطر مقاطعه‌کاران مسئول جبران خسارت و زيان‌هائى است که از حوادث اتفاقى و غيرقابل پيش‌بينى ناشى شده و به اموال بيمه ‌شده در طول مدت اجراءِ طرح و دورهٔ نگهدارى تا حداکثر سقف مورد تعهد وارد آيد. پوشش بيمه‌نامهٔ تمام‌خطر مقاطعه‌کاران مى‌تواند از طريق الحاقيه‌هاى استاندارد تغيير کند، محدود شود، يا افزايش پيدا کند. براى مثال، خسارت وارده به اموال اطراف طرح، ماشين‌آلات و تجهيزات مقاطعه‌کار يا مسئوليت او در مقابل زيان و خسارت وارده با اشخاص ثالث نيز پوشش داده شود. در بيمهٔ تمام‌خطر مقاطعه‌کاران استثناءآت زير وجود دارد:


۱. استثناءآت ويژهٔ تمام‌خطر مقاطعه‌کاران:

هزينه‌هاى تعميراتى ناشى از اشتباه در طراحي، مواد اوليه، ساخت و بى‌استفاده شدن. ارتباط خسارت با موارد استثناء شده بسيار دشوار است و فقط مهندسان و آرشيتکت‌هاى صاحب صلاحيت مى‌توانند در اين مرود تصميم بگيرند. اين استثناءآت زمانى مورد تعهد بيمه‌گر قرار مى‌گيرند که بيمه‌گذار همانند زمانى‌که قرارداد بيمهٔ تمام‌خطر مقاطعه‌کاران وجود ندارد، کليهٔ احتياط‌هاى لازم را در جهت جلوگيرى از تحقق خطر انجام داده باشد.


۲. استثناءِ خطرهاى جنگ نُرمال: خطر جنگ نُرمال جزءِ استثناءآت بيمهٔ مهندسى تمام‌خطر مقاطعه‌کاران است. اگر متن قرارداد کميتهٔ آتش‌‌سوزى لندن مورد استفاده قرار گيرد، به ‌موجب شرط خاص تنها اعتصاب و شورش جزءِ تعهدات بيمه‌گر خواهد بود.


۳. ساير استثناءآت:

- ريسک‌هاى ناشى از راديواکتيو


- خسارت عمومى


- خسارت وارده به طرح، نقشه، نقدينگى و اوراق بهادار


- خسارت وارده به وسايل نقليهٔ موتوري، هواپيما و تجهيزات شناور


- خسارت ناشى از توقف عمليات


- خسارت عدم‌النفع از هر نوع و جرايم ناشى از تأخير و عدم تحويل به‌موقع طرح استثناءآت فوق شامل همهٔ موارد است اعم از اينکه خصلتاً بيمه‌پذير باشند يا نباشند و بيمه‌گر طى بيمه‌نامهٔ رشته‌هاى ديگر، آنها را پوشش مى‌دهد، مانند بيمهٔ حمل و نقل، بيمهٔ اتومبيل يا بيمهٔ صداقت در امانت کارکنان و نظاير آن.


- مدت بيمه:

تأمين بيمه‌اى با آغاز يا پس از تخليهٔ اقلام مندرج در جدول مشخصات بيمه‌نامه در محل اجراءِ طرح شروع و در زمان تحويل يا بهره‌بردارى از بناى تکميل شده يا هر بخش تکميل‌شده از آن پايان مى‌پذيرد. در مورد ماشين‌آلات ساختمانى و لوازم و تجهيزات ساختمانى مسئوليت بيمه‌گر از زمان تخليهٔ آنها در محل اجراءِ طرح آغاز و با انتقال آنها از محل اجراءِ طرح خاتمه مى‌يابد. افزون بر اين، امکان تعميم مدت بيمه به‌منظور تحت پوش بيمه قرار دادن دورهٔ نگهدارى به‌شرح زير امکان‌پذير است:


۱. دورهٔ نگهدارى ساده: در اين پوشش مسئوليت بيمه‌گر طى دورهٔ نگهدارى محدود به زيان يا خسارتى است که بيمه‌گذار در حين فعاليت به منظور ايفاءِ تعهدات قراردادى خود تحت مقررات دورهٔ نگهداري، به مورد بيمه وارد مى‌سازد.


۲. نگهدارى وسيع: در نگهدارى وسيع، بيمه‌گر افزون بر تعهدى که براى جبران خسارت وارده در پوشش بيمهٔ نگهدارى ساده دارد زيان يا خسارتى را هم که علت آن به دورهٔ فعاليت ساختمانى مربوط مى‌شود، جبران مى‌کند.


- سرمايهٔ بيمه ‌شده:

مبلغ بيمه ‌شده بايد برابر باشد با مبلغ مندرج در قرارداد ساختمانى به‌اضافهٔ ارزش هرگونه مصالح ساختمانى که صاحب‌کار تهيه‌کرده يا ارزش هرگونه کار اضافى که وى انجام داده است. براى اجتناب از کم بيمه ‌شدگى (به‌ موجب مادهٔ ۱۰ قانون بيمه) هرگونه افزايش در سرمايهٔ بيمه ‌شده در قرارداد بيمه بايد کتباً به بيمه‌گر اعلام شود تا با صدور الحاقيه مورد تأييد قرار گيرد وگرنه مادهٔ ۱۰ قانون بيمه اعمال خواهد شد. در مورد قراردادهاى با ارزش ثابت، با بالا رفتن قيمت مصالح و هزينه‌هاى اجراءِ کار، مبلغ بيمه ‌شده افزايش نخواهد يافت. هرچند در صورت ورود خسارت بديهى است که هزينهٔ تعميرات بيش از ارزش شيءِ خسارت ديده خواهد بود. اين مشکل را تنها با اعمال نرخ‌هاى مناسب حق بيمه و فرانشيزهاى مناسب مى‌توان بر طرف کرد. معمولاً در موارد زير مبالغ بيمه ‌شده به‌طور جداگانه تعيين مى‌شود:


۱. ماشين‌آلات ساختمانى و لوازم و تجهيزات ساختمانى (مبالغ بيمه ‌شده بايد برابر با ارزش جايگزينى در زمان انعقاد قرارداد به انضمام هزينهٔ حمل، هزينهٔ نصب و حقوق گمرکى باشد).


۲. ساختمان‌ها و جمع‌آورى ضايعات (در اين مورد ضرورى است که مبالغ بيمه ‌شده کافى باشد).


پوشش بيمه‌اى مسئوليت مدنى در قبال اشخاص ثالث نيز مشروط به تعيين حداکثر غرامت به‌طور جداگانه‌ براى هر حادثه يا مجموعهٔ حوادثى است که داراى منشاءِ واحد هستند. در مورد خطرهاى فاجعه‌آميز (مانند سيل، طوفان، زلزله و طغيان آب) احتمال تراکم خطر بايد به‌طور دقيق و خاص مورد توجه قرار گيرد. در مورد اين خطرها حداکثر غرامت بايد به‌طور جداگانه تعيين شود.