بيمهٔ اتومبيل در کشورهاى صنعتى (آمريکا و اروپا) از سال‌هاى دور، از ديد بيمه‌گران نتايج رضايت‌بخشى نداشته و اين بازارها، زيان هنگفتى در اين رشته متحمل شده‌اند که دلايل عمدهٔ آن عبارت است از:


۱. فزونى خسارت‌ها و غرامت‌هاى پرداختى به اشخاص ثالث از نظر تعداد و ميزان به‌دليل ارتقاءِ سطح فرهنگى جامعه که در نهايت سبب آشنائى افراد به حقوق خود شده است؛ افزايش شمار دعاوي؛ بالا رفتن هزينه‌هاى دادرسي؛ افزايش تورّم؛ و پذيرش بى‌قيد و شرط مسئوليت دارندگان وسايل نقليه (بر اساس نظريهٔ خطر)


۲. افزايش هزينه‌هاى تعمير وسايل نقليهٔ به‌دليل وجود تورّم؛ بالا رفتن دستمزدها؛ افزايش تدريجى قيمت قطعات يدکي؛ و بالا رفتن سطح انتظارها و توقعات افراد جامعه از بيمه.


۳. افزايش ترافيک که به ‌فزونى شمار حوادث رانندگى انجاميده است.


۴. رشد ناکافى جاده‌هاى مناسب و بزرگراه‌ها که نتوانسته‌اند از پس فشار روزافزون وسايل نقليهٔ ترافيک‌زاى موجود برآيند و از شمار حوادث و شدت آنها بکاهند.


۵. بسنده‌ نبودن حق بيمه در مقابل افزايش روزافزون ميزان خسارت‌ها.