پوشش اين بيمه، جبران خسارت‌هائى است که ناشى از مصرف، استفاده يا حمل و نقل کالا از محل بيمه‌گذار به ساير نقاط باشد. چنين تأمينى از پوشش بيمهٔ مسئوليت مدنى عمومى تجار و توليدکنندگان مستثنى‌بوده يا محدود به‌ميزان معينى در مقابل پرداخت حق بيمهٔ اضافى است. بدين‌سبب، بيمه مسئوليت کالا به بازار بيمه عرضه‌شده که شامل زيان و خسارت‌وارده، اعم از بيماري، از کارافتادگى و خسارت‌وارده ناشى از مصرف، استفاده يا حمل و نقل و توزيع کالاهاى توليدى بيمه‌گذار از محل فعاليت به ساير مکان‌هاى مورد نظر است. متداول‌ترين تأمين اين بيمه‌نامه، جرح و آسيب بدنى است و خسارت‌هاى مادى در صورتى پوشش دارد که بيمه‌گذار متقاضى باشد. بيمهٔ مسئوليت کالا، هم مى‌تواند به‌طور جداگانه صادر شود و هم مى‌تواند جزءِ پوشش‌هاى تکميلى ساير انواع بيمه‌هاى مسئوليت باشد. بيمهٔ مسئوليت کالا، خسارت‌هائى را که ناشى از اشتباه در توليد، نامرغوبى کالا، وجود مواد خارجي، نصب برچسب اشتباه، جا به‌جائي، بسته‌بندى و تحويل باشد جبران مى‌کند. استفاده و مصرف کالاى توليدى در محل بيمه‌گذار پوشش ندارد مگر اينکه مصرف آن در رستوران يا ساير مکان‌هاى مشابه باشد يا جرح و صدمهٔ بدنى به کارکنان بيمه‌گذار وارد آيد بيمه هستند.


کالاهائى که به‌طور غيرقانوني، توليد، توزيع و فروخته مى‌شوند، تحت هيچ شرايطى پوشش بيمه‌اى ندارند. هدف از اين قرارداد، ارائه پوشش بيمه‌اى به بيمه‌گذار در مقابل خسارت‌ها و زيان ناشى از اشتباه و نقص در تهيه و توليد کلا براى فروش، همچنين خسارت‌هاى ناشى از استفاده از مواد اوليهٔ معيوب است. براى داشتن پوشش بيمه‌اي، فروش در سطح انبوه الزامى نيست. آسيب و جرح بدنى ناشى از نمونه‌ها و هديه‌ها نيز پوشش بيمه‌اى دارد. تعهد بيمه‌گر براى پرداخت خسارت به‌ميزانى است که بيمه‌گذار قانوناً در موارد زير در مقابل شخص ثالث مسئوليت مدنى دارد:


- در خارج از محوطهٔ فعاليت بيمه‌گذار

- پس از تحويل کالا به اشخاص ثالث


ظرفيت تأمين بيمه‌نامه به سه‌طريق امکان‌پذير است:


۱. حداکثر تعهد براى هر شخص

۲. حداکثر تعهد براى هر حادثه

۳. حداکثر تعهد براى کل قرارداد بيمه


در مورد نخست، ميزان تعهد، حداکثر مبلغ پرداختى براى جرح بدنى هر شخص است. ظرفيت در هر حادثه کليهٔ خسارت‌هائى را شامل مى‌شود که در يک حادثه بيمه‌گذار مسئول پرداخت آنها است. در مورد سوم، تعهد بيمه‌گر دربرگيرندهٔ کليهٔ خسارت‌هاى مستوليت مدنى بيمه‌گذار است که در چارچوب قرارداد بيمه قابل پرداخت است.براى مثال در يک بيمه‌نامه، تعهدات بيمه‌گر به‌شرح زير است:


- حداکثر تعهد براى هر شخص ۵۰ ميليون ‌‌ريال

- حداکثر تعهدبراى هر حادثه ۱۰۰ ميليون‌ ريال

- حداکثر تعهد براى کل قرارداد ۲۵۰ ميليون ريال